начало

ПУБЛИКАЦИИ ОТ ПРОФ. Д. АВРАМОВ

ПУБЛИКАЦИИ ЗА  ПРОФ. Д. АВРАМОВ

Самостоятелни издания и книги в съавторство

В сборници

Рецензии

Публикации в списания

Публикации в сборници

Публикации във вестници

Публикации в списания

Публикации в части от книги

Публикации във вестници  

 ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

ПУБЛИКАЦИИ ОТ ПРОФ. Д. АВРАМОВ

Петър Увалиев за монографията на Д. Аврамов „Шарл Бодлер”, 1985г.:

 „...Най-внушителната книга, която прочетох и препрочитах през миналата година, е безупречно българска и световно значима. Тя е трудов подвиг, който съчетава обстойно многоезиково познание с достойно критично съзнание. Такава естествена сплав от неспъвана начетеност и неосакатена чувствителност е възможна само под безоблачен културен кръгозор, в чиято лазурна ширина българското неусетно прелива в общочовешкото. И затова, когато днешната българска книжнина бъде обвинена в домошарска полуграмотност, безкрило единомислие, един от най-неуязвимите отрицатели на този не винаги безоснователен укор би бил Димитър Аврамов, автор на изчерпателното и проницателно изследване на мъчителното многоличие на големия френски поет Шарл Бодлер. Благодарение на тази всеобхватна книга-разковниче, от днес нататък и българският род има свой прародителски портрет на европейската чувствителност.”

                 (Из текст на радиопредаване, излъчено по BBC – Лондон на 30 ян. 1986г.)

Самостоятелни издания и книги в съавторство

В началото на страницата

1964

1. ---------- Аврамов, Димитър. Спецификата и границите на някои изкуства : [Поезията, живописта, скулптурата и музиката] / Димитър Аврамов. - София : Профиздат, 1964. - 20 с.

1969

2. ---------- Аврамов, Димитър. Естетика на модерното изкуство / Димитър Аврамов ; [ Предг. Божидар Кунчев ]. - София : Наука и изкуство, 1969. - 467 с. : с репрод., 6 л. репрод.

                    2-ро разш. и доп. изд. на Кибеа, 2009.; с [ Предг. Божидар Кунчев ] - Именен показалец, темат. показалец, 552 с. : с цв. ил..

                    Рец.: Борис Ценков. Труд за естетиката на модернистичното изкуство. // Н а р . к у л т у р а , XIII, N 51, 1969

                    Венко Христов. За същността на модерното изкуство. // Н о в о в р е м е , XLVI, 1970, N 7, с. 112 - 116.

                    Людмила Григорова. Естетиката на модернизма през погледа на изкуствоведа-марксист. // С е п т е м в р и , XXII, 1970, N 3, с. 239 - 244.

                    Георги Мичев. Естетика на модерното изкуство от Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , XV, 1971, N 1, с. 135 - 138.

                    Чавдар Попов. Димитър Аврамов. Естетика на модерното изкуство. // П р о б л е м и н а и з к у с т в о т о , XLII, 2009, N 3, с. 57 - 58.

1970

3. ---------- Цончева, Мара. Мара Цончева : [Албум] / Представена от Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1970. - 36 с. : с портр., 16 л. репрод

                    (Библиотека Съвременни български живописци).

1972

4. ---------- Гоев, Владимир. Владимир Гоев : [Албум] / Представен от Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1972. - 36 с. : 1 портр., 16 л. репрод.

                    (Библиотека Съвременни български живописци).

1975

5. ---------- Аврамов, Димитър. Кирил Петров : Монография / Димитър Аврамов. - София : Български художник, 1975. - 252 с. : с репрод.

                    Библ. (Поредица Майстори на изобразителното изкуство).

6. ---------- Генков, Генко. Генко Генков : [Албум] / Представен от Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1975. - 42 с. : с репрод. 1 л. портр. ; 16 л. цв. репрод.

1976

7. ---------- Бодлер, Шарл. Естетически и критически съчинения / Шарл Бодлер; Състав. Димитър Аврамов ; Встъп. студия Кръстьо Горанов ; Прев. от фр. ез. Лилия Сталева , Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1976. - 579 с. ; 18 см

                    2-ро изд. 1978г. - Имен. показалец - с. 570 - 576.

                    Рец.: Игов, Светлозар. Критикът Шарл Бодлер. // Л и т . ф р о н т , XXXIV, N 41, 13 окт. 1977, с. 7.

                    Генчо Дончев. // Л и т . м и с ъ л , XXIV, 1980, N 3, с. 130 -133.

1978

8. ---------- Аврамов, Димитър. Владимир Димитров - Майстора : [ Дисертация ] / Димитър Аврамов; Рец.: Исак Паси, Светлин Русев, Иван Славков. - София : [ Д. Аврамов ], [ 1978 ]. - 148 л. + автореферат

                    Машинопис. - Библиогр. в края на текста.

1980

9. ---------- Енциклопедия на изобразителните изкуства в България : В 3 т. / Ред. колегия Александър Обретенов и др. ред.: А. Стойков, Т. Иванов, А. Василев, Г. Георгиев, Д. Аврамов, Д. Друмев, Д.Остоич, З. Генов, Н. Труфешев, С. Михайлов, Т. Силяновска-Новикова, Хр. Вакарелски , Димитър Аврамов. - София : БАН. Институт за изкуствознание при БАН, 1980 - . - 18 см

                    Т. 1. А - Л. - 1980. - 523 с. : с ил.

                

1982

10. ---------- Димитров - Майстора, Владимир. Владимир Димитров - Майстора 1882 - 1960 : Изложба по случай 100 годишнината от рождението му февруари - март 1982 : [Албум] / Състав. Димитър Аврамов ; Ред. Соня Захариева. - София : Български художник ; София : СБХ, 1982. - 40 с. : с цв. ил.

11. ---------- Димитров - Майстора, Владимир. Димитров - Майстора, Владимир, 1882-1960 : изложба по случай 100-годишнината от рождението му, София, февруари-март 1981 : каталог / Състав. [с предг.] Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1982. - с. (40) : с репрод.

12. ---------- Димитров - Майстора, Владимир. Рисунки : [Албум] / Владимир Димитров - Майстора ; Авт.- състав. Димитър Аврамов ; Ред. Соня Захариева. - София : Български художник, 1982. - 64 с. : с репрод.

13. ---------- Коева, Красимира . Кирил Цонев : идейно-естет. и стилови проблeми в неговата живопис : [ Дисертация ] / Красимира Станчева Коева; Науч. ръководител Димитър Аврамов. - Рец.: Светлин Русев, Максимилиян Киров . - София : [ К. Коева ], 1982. - 181 л. + автореферат

                 Принт. изд. - Библиогр. в края на текста.

1985

14. ---------- Аврамов, Димитър. Естетика и художествената критика на Бодлер : [ Дисертация ] / Димитър Аврамов; Рец.: Ивайло Знеполски, Исак Паси, Искра Цонева. - София : [ Д. Аврамов ], 1985. - 303 л. + автореферат

                 Машинопис. - Библиогр. в края на текста.

15. ---------- Аврамов, Димитър. Шарл Бодлер : [ Монография ] / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1985. - 375 с. : с ил.

                    2-ро изд. на изд. Изток-Запад, 2010. - 432 с.

                    Рец.: Божидар Кунчев. ''Шарл Бодлер'' от Димитър Аврамов. // Л и т . м и с ъ л , XXIX, 1985, N 7, с. 171 - 174.

                    Николай Генчев. Психилогически портрет на гения. // Н а р . к у л т у р а , XXIX, N 22, 31 май 1985, с. 6.

                    Михаил Василев. Бодлер в български прочит. // О т е ч . ф р о н т , XLI, N 12163, 14 юли 1985

                    Красимир Мирчев. В света на Бодлер. // Л и т . ф р о н т , XLII, N 28, 11 юли 1985, с. 3.

                    Борис Делчев. Многостранно за явлението Бодлер. // П л а м ъ к , 1985, N 12, с. 170 - 173.

                    Георги Цанков. От разкрасения мит до човешката драма. // С е п т е м в р и , 1986, N 2, с. 246 - 249.

                    Знеполски, Ивайло. Бодлер - една българска рецепция. // С ъ в р . с о ц . т е о р и и , XXXVIII, N 2, с. 65 - 73.

1989

16. ---------- Аврамов, Димитър. Майстора и неговото време : Монография [за Владимир Димитров - Майстора] / Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1989. - 508 с. : с ил.

                    Рец.: Красимира Коева. Майстора и неговото време. // П р о б л . и з к у с т в о т о , XXIV, 1990, N 3, с. 57 - 59.

1993

17. ---------- Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993. - 454 с.

                     Рец.: Розалия Ликова. Реабилитация на пренебрегвани културни стойности. // Д е м о к р а ц и я , V, N 180, 10 авг. 1994, с. 5.

                     Вихрен, Чернокожев. Диалогът на изкуствата или свободата да кажеш всичко. // Л и т . ф о р у м , V, N 30, 14 - 20 септ. 1994, с. 2.

                     Ирен Иванчева. Монолог за една диалогична книга. // Е з и к и л и т е р а т у р а , XLIX, 1994, N 2, с. 139 - 140.

                     Георги Каприев. Димитър Аврамов - търсеният човек. // Л и т . в е с т н и к , IV, N 12, 28 март - 3 апр. 1994, с. 2.

                     Ерика Лазарова. Диалогизмът като илюзия. // В е к 2 1 , V, N 12, 23 - 29 март 1994, с. 10.

                     Амелия Личева. Плах опит за незавършен портрет. // В е к 2 1 , VI, N 13, 29 март - 4 апр. 1995, с. 10.

18. ---------- Ворингер, Вилхелм. Абстракция и вчувстване : Принос към психология на стила / Вилхелм Ворингер ; Състав. Димитър Аврамов; Прев. от нем. ез. Никола Георгиев. - София : Наука и изкуство, 1993. - 327 с. ; 18 см

19. ---------- Кунев, Трифон. От '' Песни '' до '' Ситни дребни... като камилчета '' : [Сборник] / Трифон Кунев ; Състав. и ред. Радой Ралин, Димитър Аврамов. - София : Бълг. писател , 1993. - 624 с.

1994

20. ---------- Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 -

                    2 изд. 2015 г.

                    Ч. 1. - 1994. - 428 с. : с репрод., ил.

                   

21. ---------- Милев, Иван. Иван Милев : Албум с 6 репрод / Авт. - състав. Димитър Аврамов ; Прев. Огняна Иванова = Ivan Milev. - София : Фонд. Отворено о-во, 1994. - 6 л. цв. репрод.

22. ---------- Цанев, Маргарит. Маргарит Цанев - Марго 1944 - 1969 = Margarit Tsanev - Margo 1944 - 1969 : Албум / Текст. Димитър Аврамов. - [София] : К. Гогов, 1994. - 108 с.

1998

23. ---------- Вълчев, Георги. Чужденците в българската следосвобожденска култура : [ Дисертация ] / Георги Александров Вълчев; Науч. ръководител Димитър Аврамов. - Рец.: Николай Генчев, Мария Радева . - София : [ Г. Вълчев ], 1998. - 316 л. + автореферат

                    Принт. изд. - Библиогр. в края на текста.

1999

24. ---------- Кацарска, Боряна . Кандински и смисълът на изкуството : [ Дисертация ] / Боряна Кацарска; Науч. ръководител Димитър Аврамов. - Рец.: Иван С. Стефанов, Ангел Ангелов. - София : Фонд. Отворено о-во, 1999. - 231 л. + автореферат

                    Принт. изд. - Библиогр. в края на текста.

2000

25. ---------- Аврамов, Димитър. Лика Янко : [ Монография ] / Димитър Аврамов ; Прев. [ на англ. ] Никола Георгиев. - София : АЯ, 2000. - 80 с. : с цв. ил.

                    Рец.: Ирен Крумова. Лика Янко и нейните свети места. // К у л т у р а , XLVI, N 25, 21 юни 2002, с. 8.

26. ---------- България - началото на промяната : [ Албум ] / Текст Блага Димитрова, Димитър Аврамов и др. ; Състав. Мирослава Кортенска ; Тотоси Вернер Тил : Репертажни сн. Борислава Симова и др.. - [ София ] : Фонд. Мира Арт, [2000]. - [88] с. : с цв. ил., портр. ; 18 см

                    Съдържа текст от Димитър Аврамов относно спора за монументите и паметниците от епохата на тоталитаризма и оценката им като "художествени творби". Позицията му е изразена по-обстойно в поредица от публикации във в. Век 21, III, N 22 - 26, 3 - 17 юни - юли 1992 г.

2004

27. ---------- Божилов, Георги. Георги Божилов : Албум / Авт. на текста Димитър Аврамов; Фотогр. Атанас Кънчев. - София : Фонд. Бъдеще за България, 2004. - 120 с. : цв. ил.; сн.

                    Художникът е известен с името Георги Божилов - Слона. - Текст и на англ. ез.

2005

28. ---------- Бодлер, Шарл. Сърцето ми разголено / Шарл Бодлер; Състав., послесл. Димитър Аврамов ; Прев. от фр. Лилия Сталева , Димитър Аврамов. - София : Рива, 2005. - 520 с. ; 18 см

                    Съдържа: Димитър Аврамов : Бодлер : култът към образа : [Послесл.], с. 509 - 516.

29. ---------- Стоев, Борислав. Графика, рисунки, акварели, илюстрации : Албум / Борислав Стоев ; Прев. от англ. Капка Герганова, Тодор Шопов = Graphik, drawings, aquarells, illustrations / Borislav Stoev ; Engl. transl. Kapka Gerganova, Todor Shopov. - София : Захарий Стоянов, 2005

                    Съдържа текстове от: Св. Русев, Цв. Ангелов, Д. Аврамов, Ив. Гранитски, Ив. Бориславов, Ю. Банкова, Б. Стоев, Анг. Лаптева.

2006

30. ---------- Бухчев, Борис. Лирика / Борис Бухчев ; Ред. Димитър Аврамов. - Бургас : Либра Скорп, 2006. - 80 с. : с ил.

2010

31. ---------- Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - 671 с.

                    Рец.: Анани Стойнев. По повод ''Етюди върху модернизма'' на Димитър Аврамов. // Ф и л о с о ф с к и а л т е р н а т и в и , XX, 2011, N 3, с. 113 - 124.

32. ---------- Денева, Славка. Славка Денева (1929-1984) : [Албум] / [текст] Атанас Божков, Димитър Аврамов ... [и др.] ; състав. Весела Христова-Радоева ; фотогр. Дени Кръстев = Slavka Deneva : [text] Atanas Bozhkov ... [и др.] ; comp. Vessela Christova-Radoeva ; photogr. Deni Krastev ; Engl. transl. Vladimir Germanov , Димитър Аврамов. - София : Фонд. Поддържане на изкуството в България, 2010. - 136 с. : с цв. ил. ; 18 см

                    Съдържа: На с. 30 - 32 - кратък откъс (с паралелен текст на англ.) от Димитър Аврамов за нея из книгата " Летопис на едно драматично десетилетие " (1994 г.).

2011

33. ---------- Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011. - 644 с.

2013

34. ---------- Аврамов, Димитър. Златю Бояджиев : [Монография] / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2013. - 216 с. : с цв. ил.

                    Библиогр. с. 214 - 215.

2014

35. ---------- Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - 692 с.

2016

36. ---------- Бояджиев, Златю. Златю Бояджиев : [Албум] / [Състав.] Димитър Аврамов, Владимир Каперски ; Фотогр. Александър Сертев и др.. - София : Стефан Добрев, 2013. - 208 с. : с цв. ил., портр

37. ---------- Гюдженов, Димитър. Димитър Гюдженов : [Албум] / [Състав.] Димитър Аврамов, Владимир Каперски ; Фотогр. Александър Сертев и др.. - София : Стефан Добрев, 2016. - 208 с. : с цв. ил., портр.

ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИ

                      В началото на страницата

131 1963

38. ----------

Аврамов, Димитър. Бележки върху естетическите корени на абстракционизма / Димитър Аврамов, март 1963

39. ----------

Аврамов, Димитър. Социалната същност на абстракционизма / Димитър Аврамов, авг. 1963

1964

40. ----------

Аврамов, Димитър. Средство за общуване или бариера? / Димитър Аврамов, ян. 1964

                    Модернизмът в изобразителното изкуство.

1966

41. ----------

Аврамов, Димитър. Бележки за XIV окръжна изложба на бургаските художници / Димитър Аврамов (Бургас), дек. 1966

42. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта в Общата художесвена изложба / Димитър Аврамов, дек. 1966

                    Обзор на Общонационалната художествена изложба - 1966г.

43. ----------

Аврамов, Димитър. Подражание и творчество / Димитър Аврамов, окт. 1966

                    Статията е откъс от подготвената за печат книга под заглавие " Философия на модерното изкуство ".

1968

44. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта на Ваня Дечева / Димитър Аврамов, окт. 1968

45. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство на моралния подвиг / Димитър Аврамов, март 1968

                    Отзив за изложбата на Златю Бояджиев. 1969

46. ----------

Аврамов, Димитър. Творец на вълнуващо изкуство : Народният художник Дечко Узунов на 70 години / Димитър Аврамов, февр. 1969 : със сн.

1970

47. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство - българско и интернационално / Димитър Аврамов, февр. 1970

                    Размисли за някои актуални проблеми в развитието на съвременното изобразително изкуство по повод Общонационалната художествена изложба - 1969г.

48. ----------

Аврамов, Димитър. Тема и стил / Димитър Аврамов, февр. 1970

                    Анализ на част от представените живописни платна от Общонационалната художествена изложба - 1970г.

1971

49. ----------

Аврамов, Димитър. Александър Жендов / Димитър Аврамов, авг. 1971 : със сн.

50. ----------

Аврамов, Димитър. Трета национална младежка изложба / Димитър Аврамов, окт. 1971

51. ----------

Аврамов, Димитър. Уроците на Кирил Цонев / Димитър Аврамов, март 1971 : със сн.

                    Юбилейна изложба на художника.

52. ----------

Атанасов, Александър. [ Димитър Аврамов. Естетика на модерното изкуство ] : Писмо до редакцията / Александър Атанасов, май 1971

                    Относно рецензията на Георги Мичев за '' Естетика на модерното изкуство '' на Д. Аврамов, публ. в Лит. мисъл, 1971, кн. 1, с. 135 - 138.

1972

53. ----------

Аврамов, Димитър. Големият пример на твореца / Димитър Аврамов, дек. 1972

                    Етапи и акценти в творческия процес на Владимир Димитров - Майстора между 1924 - 1930 г.

54. ----------

[ Аврамов, Димитър ]. Магията на цветовете : 90 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов, ноем. 1972

                    Подпис: Димо Григоров. Пълното име на автора е Димитър Григоров Аврамов.

1973

55. ----------

Аврамов, Димитър. Изложбата на Мария Столарова / Димитър Аврамов, май 1973

1974

56. ----------

Аврамов, Димитър. Акварелите на [бургаския художник] Ненко Токмакчиев / Димитър Аврамов (Бургас), март 1974

57. ----------

Аврамов, Димитър. Живописният свят на [художника] Ради Неделчев : Първа самостоятелна изложба на " Шипка " 6 / Димитър Аврамов, февр. 1974

58. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство, което ни кара да се чувстваме горди, че сме българи / Димитър Аврамов, апр. 1974

                    Част от словото, произнесено на тържественото събрание по случай 70-та годишнина на н.х. Златю Бояджиев.

59. ----------

Аврамов, Димитър. Красноречието на тишината : Самостоятелна изложба на Веселин Парушев / Димитър Аврамов, май 1974 : със сн.

60. ----------

Аврамов, Димитър. Лирична живопис / Димитър Аврамов, окт. 1974 : със сн.

                    Отзив за първата самостоятелна изложба на Йордан Кацамунски.

61. ----------

Аврамов, Димитър. Лирична интонация, оригинално виждане и стил / Димитър Аврамов (Плевен), окт. 1974

                    Творчеството на Йордан Кацамунски.

62. ----------

Аврамов, Димитър. Откриването на творческото "Аз" : Изложба на [русенския художник] Велимир Петров / Димитър Аврамов, юни 1974 : със сн.

63. ----------

Аврамов, Димитър. Художникът Николай Райнов / Димитър Аврамов, юни 1974

                    Поглед върху художественото творчество на разноликия Николай Райнов.

1975

64. ----------

Аврамов, Димитър. Марко Монев / Димитър Аврамов, септ. 1975

                    За творческия път на художника.

65. ----------

Аврамов, Димитър. Разностранно артистично дело : Ретроспективна изложба на Пенчо Георгиев / Димитър Аврамов, септ. 1975 : със сн.

66. ----------

Аврамов, Димитър. Самобитен живописен свят : Самостоятелна изложба на Атанас Яранов / Димитър Аврамов, юни 1975 : със сн.

67. ----------

Аврамов, Димитър. Силен, търсещ талант : Самостоятелна изложба на Иван Вукадинов [в София] / Димитър Аврамов, февр. 1975 : със сн.

1976

68. ----------

Аврамов, Димитър. Мари-Терез Господинова / Димитър Аврамов, май 1976

                    Творчески портрет на художничката.

69. ----------

Аврамов, Димитър. Мая Горова / Димитър Аврамов, юли 1976

                    За творчеството на софийската художничка, позната с името Майя Горова (1946-).

70. ----------

Аврамов, Димитър. Човешка топлота и жизнерадост : Изложба на Ради Неделчев [в Русе] / Димитър Аврамов (Русе), апр. 1976

1977

71. ----------

Аврамов, Димитър. Да разкрие същността си / Димитър Аврамов (Русе), апр. 1977

                    Отзив за самостоятелната художествена изложба на Никифор Цонев в Русе.

72. ----------

Аврамов, Димитър. Докосването до литературата / Димитър Аврамов. (Човекът и художникът Кирил Цонев), март 1977

73. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Петров / Димитър Аврамов, март 1977

                    За творчеството на художника по повод 80 г. от рождението му.

74. ----------

Аврамов, Димитър. Петър Попов / Димитър Аврамов, ян. 1977

                    Творчески портрет на художника.

75. ----------

Аврамов, Димитър. Първомайстор на декоративната живопис : 80 години от рождението на Иван Милев / Димитър Аврамов, окт. 1977

76. ----------

Аврамов, Димитър. С мъдър поглед към света / Димитър Аврамов, февр. 1977 : със сн.

                    Отзив за самостоятелната изложба на художника Димитър Хинков.

77. ----------

Аврамов, Димитър. С открито лице към живота. Българският художник - търсения и постижения / Димитър Аврамов, ян. 1977

78. ----------

Аврамов, Димитър. Стилът на Светлин Русев [ в новата му самостоятелна изложба ] / Димитър Аврамов, юни 1977

1978

79. ----------

Аврамов, Димитър. В търсене на непознатото : Изложба на Христо Симеонов / Димитър Аврамов, ноем. 1978 : със сн.

80. ----------

Аврамов, Димитър. Обаятелен художник / Димитър Аврамов, апр. 1978 : със сн.

                    За творчеството на художника Найден Петков.

81. ----------

Аврамов, Димитър. Символи на съвременната цивилизация : Изложба на Петър Дочев [в столицата] / Димитър Аврамов, апр. 1978 : със сн.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 628 - 629

82. ----------

Аврамов, Димитър. Хармония и чистота / Димитър Аврамов, юни 1978 : със сн.

                    Отзив за изложбата на Димитър Буюклийски. 1979

83. ----------

Аврамов, Димитър. Рисунките на Евгени Вълев / Димитър Аврамов, май 1979

1980

84. ----------

Аврамов, Димитър. Апотеоз на човешкия говор : Ретроспективна изложба на Кирил Петров [в столицата] / Димитър Аврамов, септ. 1980

                    Анализ на произведенията.

85. ----------

Аврамов, Димитър. В търсене на експресивни състояния : Изложбата на Кирил Симеонов [в София] / Димитър Аврамов, май 1980 : със сн.

                    Поглед върху творчеството на художника.

86. ----------

Аврамов, Димитър. Владимир Димитров - Майстора - неизвестни творби / Димитър Аврамов, септ. - окт. 1980

                    За творбите на художника, които доскоро са били собственост на американеца Джон Крейн. Тази колекцията вече принадлежи на България.

87. ----------

Аврамов, Димитър. Приказни видения : Изложбата на художника Веселин Парушев / Димитър Аврамов, май 1980

                    Отзив за изложба на художника в столицата, подредена посмъртно през 1976 г.

88. ----------

Аврамов, Димитър. Убежище за размисъл : Изложбата на Йордан Кацамунски / Димитър Аврамов, февр. 1980 : със сн.

                    За стила и творчеството на плевенския художник.

1981

89. ----------

Аврамов, Димитър. Дарбата да се вълнуваш : Изложбата на Атанас Пацев / Димитър Аврамов, дек. 1981 : с ил.

                    Впечатления от изложбата на засл. художник Атанас Пацев (1926 - 1999г.) в столицата.

90. ----------

Аврамов, Димитър. '' Защитните средства '' на художника / Димитър Аврамов, февр. 1981

                    Откъс от книгата '' Майстора и неговото време '', София, изд. Бълг. художник, 1989.

91. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство на волност и човешка топлота / Димитър Аврамов, окт. 1981

                    Живописното творчество на Сюлейман (Сули) Сеферов (1943).

92. ----------

Аврамов, Димитър. Лилиев и Майстора. Нравствено-психологически предпоставки за една дружба / Димитър Аврамов, ян. 1981

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 246 - 257

93. ----------

Аврамов, Димитър. Несретната участ на художника / Димитър Аврамов. (Към стогодишнината от рождението на Никола Петров), юни 1981 : със сн.

                    За жизнения и творчески път на художника Никола Петров (1881 - 1916).

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 131 - 138

94. ----------

Аврамов, Димитър. Упадък или възраждане на един жанр? / Димитър Аврамов, май 1981

                    Морската тема в българското изобразително изкуство. За художествена изложба ''Приятели на морето'' и творчеството на двамата майстори - маринисти Александър Мутафов и Павел Вълков.

                    Също и в: Бургаският Парнас : Литературна антология на ХХ век : Ч. 1 - / Състав., ред. Борис Бухчев. - Бургас : Либра Скорп, 2009, с. 149 - 157

1982

95. ----------

Аврамов, Димитър. В кръстопътя на две култури : Сто години от рождението на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов, ян. 1982

96. ----------

Аврамов, Димитър. Пътят на Майстора : Сто години от рождението на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов, февр. 1982

                    Творческите търсения на художника и изграждането на собствен стил.

97. ----------

Аврамов, Димитър. Светогледна и етическа еволюция. Обществено-естетически възгледи: толстоизмът и '' царството на Бела Кун '' / Димитър Аврамов. (100 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора), ян. 1982

                    Мирогледът на Владимир Димитров - Майстора.

1983

98. ----------

Аврамов, Димитър. Безсмъртният Златю Бояджиев / Димитър Аврамов, ноем. - ян. 1983 - 1984

                    Творчески портрет на именития български художник. Анализ на творбите му в различните жанрове: битова композиция, портрети, пейзаж.

99. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство на вяра и предупреждение / Димитър Аврамов, дек. 1983

                    Отзив за изложбата на Петър Дочев в столицата.

1984

100. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер / Димитър Аврамов, юли 1984

                    Из подготвената за печат монография на Д. Аврамов '' Шарл Бодлер ''.

                    Бодлер и темата за самоубийството.

101. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер - призванието и неговите отговорности / Димитър Аврамов, март 1984

102. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и българската поезия / Димитър Аврамов. (Проза и естетика), апр. 1984

                    Влиянието на френския поет върху българското литературно творчество.

103. ----------

Аврамов, Димитър. Процесът срещу '' Цветя на злото '' / Димитър Аврамов, окт. 1983

                    Относно съдебния процес и присъдата над Шарл Бодлер през 1957г. по повод стихосбирката му '' Цветя на злото ''.

104. ----------

Аврамов, Димитър. Ролан Удо : Обикновен, но насъщен като хляба и водата / Димитър Аврамов. (Из софийските галерии), март 1984

                    За жизнения и творчески път на френския художник Ролан Удо (1897 - 1981).

1985

105. ----------

Аврамов, Димитър. Австрия - през своята палитра : Изложбата на Обединението на австрийските художници Кюнстлерхаус в София / Димитър Аврамов, март 1985 : със сн

106. ----------

Аврамов, Димитър. Съвременният Кирил Христов / Димитър Аврамов, авг. 1985

                    По повод 110 години от рождението му.

107. ----------

Аврамов, Димитър. Хайнрих Вьолфлин. Двойният корен на стила / Димитър Аврамов, окт. 1985

                    Откъс от увода на книгата на Хайнрих Вьолфлин '' Основни понятия на историята на изкуството '', София, Бълг. художник, 1985г. Кратки бележки за автора.

1986

108. ----------

Аврамов, Димитър. Влечение към творческия риск / Димитър Аврамов, ноем. 1986

                    Впечатления от изложбата на Петър Дочев.

109. ----------

Аврамов, Димитър. Равносметка на едно преломно десетилетие : Българската живопис между 1956 - 1965 г. / Димитър Аврамов, авг. 1986

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с.493 - 508; със заглавие: " Българската живопис между 1956 - 1965 г. "

110. ----------

Аврамов, Димитър. Страници от една художествена хроника / Димитър Аврамов, март 1986

                    За промените в българското изобразително изкуство, настъпили след 1956 г. Впечатления от изложбата на съвременното мексиканско изкуство и ретроспективната изложба на Ренато Гутузо - две гостуващи в България изложби през 1955 г.

1987

111. ----------

Аврамов, Димитър. Преоткриването на иконата : В търсене на нов национален художествен стил / Димитър Аврамов, ноем. - дек. 1987 : със сн

                    Ръкопис от личния архив на изкуствоведа.

                    Преоткриване на иконописа като стил в българското изобразително изкуство.

                    Също и в: Християнство и култура, VII, 2008, N 8, с. 56 - 71

                    Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 347 - 359

112. ----------

Аврамов, Димитър. Преоткриването на Родопите / Димитър Аврамов, окт. 1987

                    Впечатления от изложба на родопски тъкани и костюми (дек. 1959 - ян. 1960 г.). Тенденцията за промяна в художествения живот след 1956 г. и търсенето на нов национален стил в изобразителното изкуство.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 542 - 547

1988

113. ----------

Аврамов, Димитър. Жорж Папазов, когото не познаваме / Димитър Аврамов, септ. 1988 : със сн

                    За българския и френски художник Георги (Жорж) Папазов (1894 - 1972).

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 441 - 459; със загл. '' Непознатият Жорж Папазов ''

114. ----------

Аврамов, Димитър. За националното светоусещане / Димитър Аврамов, май 1988

                    Из монографията '' Майстора и неговото време '', София, изд. Бълг. художник, 1989.

1989

115. ----------

Аврамов, Димитър. Един забравен драматичен епизод от най-новата ни културна история / Димитър Аврамов, май - юни 1989

                    Спомен за самостоятелната изложба на художника Атанас Стайков през 1975 г. и нерадостната съдба на композицията му '' Родопска сватба ''.

                    Също и в: И з к у с т в о , XLIII, 1989, N 9, с. 26 - 30, 47.

116. ----------

Аврамов, Димитър. Златна книга на българите / Димитър Аврамов, ноем. 1989 : с цв. ил.

                    Разговор за монографията '' Майстора и неговото време '' София, изд. Бълг. художник, 1989.

1990

117. ----------

Аврамов, Димитър. Вагнер не е виновен, че Хитлер го е харесвал : [Интервю] / Димитър Аврамов, септ. 1990

118. ----------

Аврамов, Димитър. Из историята на нашите унижения / Димитър Аврамов, окт. 1990

                    Прил. на в. Лит. Форум. - Статията е написана на 28 април 1989г., но понастоящем се публикува за първи път.

                    Авторът споделя за трудностите си и сблъсъка си с '' командно-административните методи на действие '' в българската култура и конкретно в издателство '' Наука и изкуство '' във връзка с издаването на научноизследователския му труд '' Летопис на едно драматично десетилетие '', както и с други негови изследвания.

119. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и съпротива / Димитър Аврамов, авг. 1990

                    За художника Атанас Яранов (1940) и съпротивата му срещу естетиката на тоталитаризма.

120. ----------

Костадинов, Пеньо. Към духовните устои на българската култура / Пеньо Костадинов. (Духовен живот), февр. 1990

                    За Димитър Аврамов и монографията му [за Владимир Димитров - Майстора] '' Майстора и неговото време '', София, Български художник, 1989.

1991

121. ----------

Аврамов, Димитър. Багонализмът - поносимият абсурд / Димитър Аврамов, март 1991 : със сн.

                    За българския и германския художник график Николай Сарафов (1944).

122. ----------

Аврамов, Димитър. Библия на младите : Митичната иконография на Димитър Гюдженов / Димитър Аврамов, февр. 1991

                    За творчеството на художника Димитър Гюдженов (1891 - 1979) по повод 100 г. от рождението му.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - с. 211 - 212.; със загл. "Патриотично-митичната иконография на Димитър Гюдженов"

123. ----------

Аврамов, Димитър. Верен на истината и на себе си / Димитър Аврамов; [ Интервю на ] Вера Смилкова, февр. - март 1991

                    Съдържа кратки биографични данни.

                    Разговор за творческия път на изкуствоведа.

124. ----------

Аврамов, Димитър. Възкръсналият Ланчелото / Димитър Аврамов, ян. 1991 : със сн.

                    Откъс от монографичното изследване за поета и писателя Трифон Кунев (1980 - 1954), един от псевдонимите на когото е Ланчелото.

125. ----------

Аврамов, Димитър. Голямото надлъгване, наречено '' Априлска линия '' / Димитър Аврамов, дек. 1991 : със сн.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 - с. 413 - 428

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 622 - 634

126. ----------

Аврамов, Димитър. Един от най-добрите : Сто години от рождението на Никола Танев / Димитър Аврамов, ян. 1991

                    Творчески портрет на живописеца Никола Танев (1890 - 1962) по повод юбилея му.

127. ----------

Аврамов, Димитър. Кого защитава в. ''Факс''? / Димитър Аврамов, авг. 1991

                    Авторът изразява възмущението си от плагиатството на изкуствоведката Румяна Иванова във връзка с публикация във в. ''Факс'' за живописеца Никола Танев (1890 - 1962) и времето му, прекарано в затвора когато е обявен за ''буржоазен художник''.

1992

128. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и политика. I Спорът между глухи. - II. ''Незабравимото време'' на 1949-а. - III. Заповедите и забраните на соцреализма. - IV. Паметникът и неговите автори. - V. Паметник на унижените / Димитър Аврамов, юни - юли 1992 : със сн.

                    Позиция относно спора за монументите и паметниците от епохата на тоталитаризма и оценката им като "художествени творби", изразена в поредица от публикации. За принципите на соцреалистическата естетика.

                    Също и в: България - началото на промяната : [Албум] / Текст Блага Димитрова, Д. Аврамов и др. ; Състав. Мирослава Кортенска ; Тотоси Вернер Тил : Репортажни сн. Борислава Симова и др.; със съкр.

129. ----------

Аврамов, Димитър. Одухотвореното око на Дайсаку Икеда / Димитър Аврамов, апр. - май 1992

                    Дайсаку Икеда е будистки японски мислител, хуманист, философ, писател, поет, общественик. Автор на поезия, научни трудове, трудове по политически и цивилизационни въпроси, преведени на 40 езика.

130. ----------

Аврамов, Димитър. Петър Увалиев - вдъхновеният семиолог / Димитър Аврамов, юни 1992

131. ----------

Аврамов, Димитър. Територия на свободата / Димитър Аврамов, март 1992

                    За изкуството на Димитър Казаков (1933 - 1992), известен и като Нерон.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 623 - 627

1993

132. ----------

Аврамов, Димитър. Атанас Далчев : Мирогледно-естетически аспекти / Димитър Аврамов, септ. - окт. 1993

                    Също и в: Атанас Далчев : Критически прочити : [ Сборник ] / Константин Гълъбов и др. ; Състав. [ с предг. ] Божидар Кунчев. - София : Просвета, 2000, с. 41 - 68

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 402 - 427

133. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер : култът към образа : Щрихи към портрета на критика, май 1993

                    Мястото на художествената критика в творчеството на френския поет.

                    Също и в: Бодлер, Шарл. Сърцето ми разголено / Шарл Бодлер ; Състав., послесл. Димитър Аврамов ; Прев. от фр. Лилия Сталева. - София : Рива, 2005, с. 509 - 516

                    Бургаският Парнас : Литературна антология на ХХ век : Ч. 1 (1900 - 1930) - / Състав., ред. Борис Бухчев. - Бургас : Либра Скорп, 2009, с. 143 - 148. - С кратки биогр. данни

                    Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 538 - 544

134. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и аналитичната критика / Димитър Аврамов, авг. 1993

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 533 - 538

135. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и Вагнер / Димитър Аврамов, септ. 1993

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 544 - 551

136. ----------

Аврамов, Димитър. Българската вселена на Златю Бояджиев : По повод 90-годишнината на големия художник в СГХГ се откри изложба с картини от колекцията на Боян Радев / Димитър Аврамов, дек. 1993

                    За мащабното и многостранно творчество на художника, за чудноватостта и изобилието на образи от флората и фауната в творбите му.

137. ----------

Аврамов, Димитър. Възхваляван и отричан : 110 години от рождението на Сирак Скитник / Димитър Аврамов, ноем. 1993

138. ----------

Аврамов, Димитър. 1. Критическата толерантност на Бодлер. 2. Бодлер и импресионизмът / Димитър Аврамов, ноем. 1993

                    Критическите есета на поета върху произведенията на френските художници реалисти и импресионисти.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 511 - 528

139. ----------

Аврамов, Димитър. Ранната смърт на поета и раждането на критика : 110 години от рождението на Сирак Скитник / Димитър Аврамов, дек. - ян. 1993 - 1994

                    Художествената критика в творческото наследство на Сирак Скитник.

1994

140. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и Мане / Димитър Аврамов, ян. - февр. 1994

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 528 - 533

141. ----------

Аврамов, Димитър. '' Висококачествен по дух... как да не върви изправен... '' : [ Интервю ] / Димитър Аврамов; [ Разговора води: ] Сава Попов (Бургас), ян. 1994

142. ----------

Аврамов, Димитър. Един от '' унижените и оскърбените '' [ Атанас Далчев ] / Димитър Аврамов, юни 1994

143. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Христов в Германия : 50 г. от смъртта на поета / Димитър Аврамов, ноем. 1994

144. ----------

Аврамов, Димитър. Колкото и да е дълга нощта, накрая съмва : [ Интервю ] / Димитър Аврамов; [ Интервюто взе: ] Екатерина Чамурлийска, март 1994

                    Разговор за българските културни стойности.

145. ----------

Аврамов, Димитър. Светогледът като екзистенциална необходимост / Димитър Аврамов, юни 1994

                    Продължение на поредица статии със загл. '' Атанас Далчев '', публикувани във в. '' Литературен форум '' 1993г., бр. 38 - 42 .

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 428 - 457

146. ----------

Аврамов, Димитър. Трифон Кунев и религията / Димитър Аврамов, март 1994

147. ----------

Аврамов, Димитър. Трифон Кунев и фолклорът / Димитър Аврамов, февр. 1994

                    За творческите търсения и мирогледа на поета Трифон Кунев по повод 40 год. от смъртта и 114 год. от рождението му. За интереса му към фолклора и българското занаятчийство .

1995

148. ----------

Аврамов, Димитър. '' За мен понятието ''постмодернизъм '' не означава почти нищо, защото иска да означава всичко... '' : [ Интервю ] / Димитър Аврамов; Интервю взе: Морис Фадел, септ. 1995

                    Разговор за новата му книга '' Естетика на модерното изкуство ''.

149. ----------

Аврамов, Димитър. Коя култура да спасяваме? / Димитър Аврамов, май 1995

                    По повод участие в предизборен телевизионен диспут от страна на Съюза на демократическите сили.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 513 - 546

1996

150. ----------

Аврамов, Димитър. Избраните / Димитър Аврамов. (Живописна култура), дек. 1996

                    Кратко представяне на шестимата художници, подбрани от Димитър Аврамов като един от тримата куратори на Международното триенале на живописта - София '96.

1997

151. ----------

Аврамов, Димитър. '' Няма коректив за моралното извисяване на нацията '' : [ Интервю ] / Димитър Аврамов; Интервю взе: Румяна Емануилиду, дек. 1997

                    Също и в: Черноморски фар (Бургас), XXIX, N 196, 14 - 16 окт. 2016, с. 6

                    Емануилиду, Румяна. Лица : [ Интервюта ] : Кн. 5 / Предг. Добрина Топалова. - Бургас : Знаци, 2016, с. 103 - 108

1999

152. ----------

Аврамов, Димитър. Минало и етична памет : Бележки върху тоталитарното [ изобразително ] изкуство [ в България ] / Димитър Аврамов, апр. - юни 1999

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 547 - 596

                    Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 440 - 474

2013

153. ----------

Аврамов, Димитър. Приказната носталгия на Иван Милев / Димитър Аврамов, февр. - март 2013

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 149 - 154

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ

В началото на страницата

1954

154. ----------

Аврамов, Димитър. Необходимост и случайност / Димитър Аврамов, 1954

                    Статията проследява как са се променяли във времето философските понятия "необходимост" и "случайност" и отношенията между тях.

1956

155. ----------

Аврамов, Димитър. Хайнрих Хайне като мислител / Димитър Аврамов, 1956

1958

156. ----------

Аврамов, Димитър. Приносът на Декарт и Лайбниц в развитието на учението за материята / Димитър Аврамов, 1958

1959

157. ----------

Аврамов, Димитър. Съществува ли невеществена материя? / Димитър Аврамов, 1959

1960

158. ----------

Аврамов, Димитър. Субстанция и материя / Димитър Аврамов, 1960

159. ----------

Аврамов, Димитър. Творческа искреност и поетическа измислица / Димитър Аврамов, 1960

1962

160. ----------

Аврамов, Димитър. Реализмът и абстракционизмът през погледа на [ Хърбърт ] Рийд / Димитър Аврамов, 1962

1963

161. ----------

Аврамов, Димитър. Произход и същност на теорията "Изкуство за изкуството" / Димитър Аврамов, 1963

1964

162. ----------

Аврамов, Димитър. Индивидуализмът в модерното изкуство / Димитър Аврамов, 1964

163. ----------

Аврамов, Димитър. Художествената творба и зрителят / Димитър Аврамов, 1964

                    Авторът разглежда въпроси, свързани с естетическата теория и художествената практика, както и противоречията между критици, теоретици, художници и широката публика.

                    Също и в: Изкуство и народ : [Сб. от статии] / Ред. Атанас Стойков. - София : Наука и изкуство, 1967, с. 116 - 138; с допълнения и със загл. '' Художник - картина - зрител ''

1965

164. ----------

Аврамов, Димитър. Натуралистическата естетика във Франция / Димитър Аврамов, 1965

                    Художествен метод и концепция.

165. ----------

Аврамов, Димитър. " Отчуждението " в модерното изкуство / Димитър Аврамов, 1965

                    Също и в: Антени, 1974, N 2, с. 5; със загл. " Отчуждението в модерната западна литература "

                    Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 256 - 317.; с допълнения

1966

166. ----------

Аврамов, Димитър. Психология на изгубеното равновесие : Няколко страници от историята на съвременния индивидуализъм и нихилизъм / Димитър Аврамов, 1966

1967

167. ----------

Аврамов, Димитър. Естетическите концепции на Едуард Мане / Димитър Аврамов, 1967 : с ил.

                    За естетическите търсения, живописни техники и новаторство на френския художник импресионист.

168. ----------

Аврамов, Димитър. За някои аргументи на модернистичната естетика и тяхната логическа стойност / Димитър Аврамов, 1967

169. ----------

Аврамов, Димитър. Проблеми на пластическия език на живописта. : Относно някои възгледи в естетиката на абстракционизма / Димитър Аврамов, 1967

1968

170. ----------

Аврамов, Димитър. Изложбата на Димитър Киров в Пловдив / Димитър Аврамов, 1968 : с ил.

171. ----------

Аврамов, Димитър. Разрушаването на образа : Три фази от развитието на естетиката на абстрактната живопис / Димитър Аврамов, 1968

                    Съдържа: I. Кандински и теорията за абстрактната живопис. - II. Мондриан и естетиката на неопластицизма. - III. Супрематизмът на Малевич или краят на живописта. - IV. Животът - източник на изкуството.

                    Поредица от статии, в които са изложени и разгледани основните моменти от теорията на абстрактната живопис и творчеството на споменатите художници. Направен е критичен анализ.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 460 - 499; с малки изменения и със загл.: " Пионери на абстрактното изкуство. Кандински, Мондриан, Малевич "

172. ----------

Аврамов, Димитър. Художникът и морето / Димитър Аврамов, 1968

                    Впечатления от общонационалната художествена изложба и конкурсната изложба '' Созопол и морето '', включена в празниците на изобразителното изкуство в Бургас.

                    Също и в: Черноморски фронт, (Бургас), XXV, N 6645, 31 авг. 1968, с. 2 - 3

173. ----------  

Аврамов, Димитър. Чистота и симбиоза на изкуствата в естетиката на модернизма / Димитър Аврамов, 1968 : с цв. ил.

1969

174. ----------

Аврамов, Димитър. За живописта на Пол Сезан : По случай 130 години от рождението на художника / Димитър Аврамов, 1969 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 402 - 409., със загл. " Сезан и кръстопътят на авангарда "

175. ----------

Аврамов, Димитър. Замисли и реализации в изложбата на пловдивските художници / Димитър Аврамов, 1969 : с ил.

                    Отзив за изложбата.

                    Също и в: О т е ч . г л а с , XXVI, N 7656, 10 юли 1969, с. 4; със съкр. и със загл. " Юбилейна изложба на пловдивските художници : Търсения и резултати. Проблем ли е идейно - естетическото внушение? "

176. ----------

Аврамов, Димитър. Националното в живописта на [Иван] Мърквичка и [Антон] Митов / Димитър Аврамов, 1969 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 56 - 71

177. ----------

Аврамов, Димитър. Първа самостоятелна изложба на [художника] Иван Кирков / Димитър Аврамов, 1969 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 598 - 601

1970

178. ----------

Аврамов, Димитър. Динамичният "стил" в модерното изкуство / Димитър Аврамов, 1970 : с ил.

                    Съдържа резюмета на руски и на френски език.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 107 - 182

179. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта на [ Владимир ] Гоев / Димитър Аврамов, 1970 : с ил.

180. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и техника / Димитър Аврамов, 1970

                    Статията разглежда промените в технологиите и влиянието им върху мирогледа на художниците.

181. ----------

Аврамов, Димитър. Индивидуален стил и жанрово многообразие / Димитър Аврамов, 1970 : с ил.

                    По повод Общонационалната художествена изложба 1969г.

1971

182. ----------

Аврамов, Димитър. Естетическите идеи на Кирил Цонев / Димитър Аврамов, 1971 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 183 - 199

183. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта на Емил Стойчев / Димитър Аврамов, 1971 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - с. 650 - 653.; със загл. " Емил Стойчев. Очарователно-детински наивитет и приказно-причудлива реалност "

184. ----------

Аврамов, Димитър. За движението " Родно изкуство " в българската живопис / Димитър Аврамов, 1971 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 205 - 245 със загл. '' Движението "Родно изкуство" - естетика и перспективи "

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 272 - 317 със загл. '' Движението "Родно изкуство" - естетика и перспективи "

                    Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 78 - 109

185. ----------

Аврамов, Димитър. За значението на традициите в съвременното изобразително изкуство / Димитър Аврамов, 1971 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 72 - 77; с малки изменения

186. ----------

Аврамов, Димитър. Светлин Русев / Димитър Аврамов, 1971

                    За творчеството на художника.

187. ----------

Аврамов, Димитър. Спорът за реализма [ в изобразителното изкуство ] / Димитър Аврамов, 1971 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 13 - 70

                    Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 - с. 319 - 324

1972

188. ----------

Аврамов, Димитър. Живописта на Иван Ненов : По случай 70 години от рождението на художника / Димитър Аврамов, 1972 : с цв. ил.

                    Също и в: Септември, XXIV, 1972, N 7, с. 193 - 202, със съкращения

                    Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - с. 282 - 298., със загл. " Модерният" класицизъм на Иван Ненов "

189. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и природа : Няколко страници от историята на френския реализъм / Димитър Аврамов, 1972

                    Настоящата статия представлява откъс от подготвена за печат книга под заглавие " Естетика на френския реализъм ".

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 71 - 106

190. ----------

Аврамов, Димитър. Проблеми в живописта на младите : По повод третата младежка изложба / Димитър Аврамов, 1972 : с цв. ил.

1973

191. ----------

Аврамов, Димитър. Вера Недкова / Димитър Аврамов, 1973

                    Творчески портрет на художничката.

192. ----------

Аврамов, Димитър. Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов, 1973 : с ил.

                    Откъс от монографично изследване върху творчеството на художника.

193. ----------

Аврамов, Димитър. Георги Божилов / Димитър Аврамов, 1973 : с ил.

                    Творчески портрет на художника.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 630 - 650, с допълнения и загл. ''Живописта на Георги Божилов в контекста на западноевропейския модернизъм"

194. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Петров / Димитър Аврамов, 1973 : с цв. ил.

                    Творчески портрет на художника.

195. ----------

Аврамов, Димитър. Международна изложба на реалистичната ангажирана живопис. : Проблеми и перспективи / Димитър Аврамов, 1973 : с цв. ил.

                    Основен доклад, прочетен на обсъждането на изложбата, състояло се на 10 август 1973г. в София с участието на чуждестранни делегации .- Илюстративният материал в статията цели да даде една по-пълна представа само за чуждестранните раздели от тази Международна изложба.

196. ----------

Аврамов, Димитър. Методът и неговите антиномии : За някои аспекти в творчеството на Майстора / Димитър Аврамов, 1973 : с цв. ил.

197. ----------

Аврамов, Димитър. Поп-артът - симптом на кризата / Димитър Аврамов, 1973 : със сн.

                    За визуалното изкуство поп-арт и присъствието му в съвременното общество с разрастващи се масмедии и доминираща материална култура.

1974

198. ----------

Аврамов, Димитър. Генко Генков / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

                    Впечатления от изложбата на художника по повод 50-годишнината му.

199. ----------

Аврамов, Димитър. Златю Бояджиев / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

                    Творчески портрет на художника.

200. ----------

Аврамов, Димитър. Из историята на една артистична епопея : Сто години от първата изложба на импресионистите / Димитър Аврамов, 1974 : с цв. ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 183 - 226, със загл. "Из историята на една артистична епопея : Импресионизмът"

                    Аврамов, Димитър. Естетиката на импресионизма : Сто години от първата изложба на импресионистите / Димитър Аврамов. // П р о б л . и з к у с т в о т о , VIII, 1975, N 1, с. 50 - 56, със съкр.

201. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуството на [художничката] Вера Недкова / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014. - с. 325 - 346., със загл. "Вера Недкова. Първична девственост и пасторално спокойствие"

202. ----------

Аврамов, Димитър. Изложба на Тома Трифоновски и Сюлейман Сеферов / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

203. ----------

Аврамов, Димитър. Изложбата на Димитър Арнаудов / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

                    Отзив за първата самостоятелна изложба на художника, състояла се през 1973 г.

204. ----------

Аврамов, Димитър. " Наивисти ", " примитивисти "... или нещо по-различно / Димитър Аврамов, 1974 : с цв. ил.

                    Анализ на произведенията на някои творци, представени на Общата художествена изложба 1972г.

205. ----------

Аврамов, Димитър. Николай Ников / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

                    Отзив за изложбата на художника, състояла се през месец февруари 1974 г. в София.

206. ----------

Аврамов, Димитър. Първа изложба на Йордан Кацамунски / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

                    За лиричната живопис и своеобразния стил на плевенския художник (1943 - 2015г.) по повод неговата първа самостоятелна изложба.

                    Също и в: Л и т . ф р о н т , XXXI, N 43, 24 окт. 1974, с. 3. : със сн.; със загл. " Лирична живопис "

                    С е п т е м в р и й с к а п о б е д а (Плевен), XXX, N 123, 15 окт. 1974, с. 5; със загл. " Лирична интонация, оригинално виждане и стил "

207. ----------

Аврамов, Димитър. Ради Неделчев / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

                    По повод първата самостоятелна изложба на художника, провела се през месец март 1974 г. в един от салоните на ул. " Шипка " 6 в София.

208. ----------

Аврамов, Димитър. Роман Мейцов / Димитър Аврамов, 1974 : с ил.

                    За декоративните пана, които показва художникът на изложбата си в София през пролетта на 1974 г.

1975

209. ----------

Аврамов, Димитър. Велимир Петров / Димитър Аврамов, 1975

                    Размисли за творчеството на художника.

210. ----------

Аврамов, Димитър. Веселин Парушев / Димитър Аврамов, 1975

                    По повод самостоятелната му изложба в София, май 1974г.

211. ----------

Аврамов, Димитър. Естетиката на импресионизма - за или против? : Сто години от първата изложба на импресионистите / Димитър Аврамов, 1975

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 227 - 244

212. ----------

Аврамов, Димитър. За някои стилови тенденции в съвременната българска живопис / Димитър Аврамов, 1975 : с ил.

                    Авторът прави обзор на главните линии, проблеми и художествени търсения на творците.

                    Също и в: С ъ в р е м е н н и к , V, 1975, N 3, с. 146 - 180.

213. ----------

Аврамов, Димитър. Младите художници в 1975 година / Димитър Аврамов, 1975 : с цв. ил.

214. ----------

Аврамов, Димитър. Неоимпресионизмът на Жорж Сьора / Димитър Аврамов, 1975 : с ил.

                    Също и в: Предговор към книгата: Перюшо, Анри. Животът на Сьора / Анри Перюшо ; Прев. от фр. Никола Георгиев. - София : Бълг. художник, 1983, с. 5 - 19.

                    Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 387 - 401

1976

215. ----------

Аврамов, Димитър. Драмата на Жюл Паскин / Димитър Аврамов, 1976 : с цв. ил.

                    Истинското име на худ. е Юлий Пинкас.

                    За жизнения и творчески път на художника от еврейски произход, роден в гр. Видин през 1885 г. През 1891г. напуска България и дълго странства из различни градове в Европа.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 375 - 397

                    Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 410 - 440

1977

216. ----------

Аврамов, Димитър. Борислав Стоев / Димитър Аврамов, 1977

                    Графичното и илюстраторското дело на художника Борислав Стоев (1927 - 2017).

217. ----------

Аврамов, Димитър. Към естетиката на Шарл Бодлер / Димитър Аврамов, 1977

218. ----------

Аврамов, Димитър. Незаслужено забравен принос : За урбанистичната естетика на Чавдар Мутафов / Димитър Аврамов, 1977

                    Съдържа две непечатани есета на Чавдар Мутафов - " Който пее, зло не мисли " и " Изкуството е любов към нещата ".

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 303 - 327; със загл. '' Подранилият модернист - Урбанистичната естетика на Чавдар Мутафов "

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 373 - 401; със загл. '' Подранилият модернист - Урбанистичната естетика на Чавдар Мутафов "

219. ----------

Аврамов, Димитър. Творческа еволюция на [художника] Давид Перец / Димитър Аврамов, 1977 : с цв. ил.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 398 - 412

220. ----------

Аврамов, Димитър. Шарл Бодлер - опит за психологически портрет / Димитър Аврамов, 1977

221. ----------

Аврамов, Димитър. Шарл Бодлер като художествен критик / Димитър Аврамов, 1977

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 511 - 551; със загл. '' Бодлер като критик ''

1978

222. ----------

Аврамов, Димитър. Бунтът на експресионизма : Мирогледни и стилистични паралели в световната и българска литература и изобразителните изкуства / Димитър Аврамов, 1978

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 257 - 302

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 318 - 372

223. ----------

Аврамов, Димитър. Георги Баев / Димитър Аврамов, 1978 : с ил.

                    Творчески портрет на бургаския художник.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 575 - 578; със загл. " Георги Баев и морето - изискана простота и пластичен синтез "

224. ----------

Аврамов, Димитър. Димитър Буюклийски / Димитър Аврамов, 1978 : с ил.

                    За естетическите принципи на художника и неговата първа самостоятелна изложба през месец май 1978 г.

225. ----------

Аврамов, Димитър. Петър Дочев / Димитър Аврамов, 1978 : с ил.

                    Творчески път на художника.

                    Също и в: Петър Дочев 1934-2005 : Изложба, посветена на 75 години от рождението на художника, септември-октомври 2009 / Авт. [на текста] Аделина Филева и др. ; Състав. Светлин Русев, Даниела Чулова-Маркова ; Ред. Даниела Чулова-Маркова = Peter Dochev 1934-2005 : Exhibition, dedicated to the 75th anniversary of the artist, September-October 2009 / Auth. [of the text] Adelina Fileva et al. ; Comp. Svetlin Roussev, Daniela Chulova-Markova ; Ed. Daniela Chulova-Markova ; Transl. - София : Инк 111, 2009 (София : Illusion and neoprint). - с. 33-34; със съкр.

226. ----------

Аврамов, Димитър. Поглед върху две общи изложби / Димитър Аврамов, 1978 : с цв. ил.

                    Съдържа: Капризите на " Кюстендилска пролет ". - Търсенията на младата смяна.

                    Впечатления от Общата национална изложба в Кюстендил и от Петата обща младежка изложба в София, 1978г.

1979

227. ----------

Аврамов, Димитър. Българската живопис през 30-те години и изкуството на Васил Бараков / Димитър Аврамов, 1979 : с цв. ил.

                    Публикацията е част от монографично изследване върху творчеството на Васил Бараков.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 219 - 249

228. ----------

Аврамов, Димитър. Един художник търси непознатото / Димитър Аврамов, 1979 : с цв. ил.

                    Творчески портрет на художника Христо Симеонов, който по-късно определя своя стил като " париореализъм ".

229. ----------

Аврамов, Димитър. Любомир Йорданов [ (1934 - 2012) ] / Димитър Аврамов, 1979 : с ил.

                    За творчеството на художника и предпочитаните от него графични изразни средства.

230. ----------

Аврамов, Димитър. Нови измерения на социалния реализъм : За живописта на Теофан Сокеров / Димитър Аврамов, 1979 : с цв. ил.

231. ----------

Аврамов, Димитър. Първите години на Бараков и "Бараците" / Димитър Аврамов, 1979 : с ил.

                    Васил Бараков (1902 - 1991) е български художник, живописец, един от групата '' Бараците '' (заедно с Давид Перец и Златю Бояджиев).

1980

232. ----------

Аврамов, Димитър. Драматичният монументализъм [на художника] Атанас Яранов / Димитър Аврамов, 1980

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 654 - 669

233. ----------

Аврамов, Димитър. Живопис и хуманистично съзнание : Изкуството на Светлин Русев / Димитър Аврамов, 1980

                    Творчески портрет на художника.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 604 - 622

234. ----------

Аврамов, Димитър. Импульсивная живописная фактура / Димитър Аврамов, 1980

                    Творчеството на художника Найден Петков.

235. ----------

Аврамов, Димитър. Съвременният художник и визуалните масмедии / Димитър Аврамов, 1980

                    За агресивната и авторитарна природа на новите медии.

                    Също и в: Култура и масово съзнание : [Сборник статии ] / Състав. Атанас Натев, Ивайло Знеполски. - София : Партиздат, 1982, с. 140 - 153

                    Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 318 - 329.; със загл. " Модерният художник и визуалните масмедии "

1981

236. ----------

Аврамов, Димитър. Идеите на Майстора в перспективите на времето / Димитър Аврамов, 1981

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 115 - 130

237. ----------

Аврамов, Димитър. Изложба на Николай Ников / Димитър Аврамов, 1981 : с ил.

238. ----------

Аврамов, Димитър. Народническата мисия на художника : Социологически проблеми в торчеството на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов, 1981

                    Съдържа доклад на художника до министъра на [просвещението] с дата 30 дек. 1938г.

239. ----------

Аврамов, Димитър. Стоян Илиев / Димитър Аврамов, 1981

                    Творчески портрет на художника.

                    Също и в: Р о д н а р е ч , XXV, 1981, N 5, с. 63 - 64. : с ил.

1982

240. ----------

Аврамов, Димитър. За изкуството на Лика Янко / Димитър Аврамов, 1982 : с ил.

                    По повод ретроспективната й изложба в София, ноем. 1981г.

241. ----------

Аврамов, Димитър. Преди да стане Майстора / Димитър Аврамов, 1982 : с ил.

                    Също и в: Юбилеен лист по случай 90 години от рождението на Майстора, ноември 1972

242. ----------

Аврамов, Димитър. Творчеството на Майстора в огледалото на печата / Димитър Аврамов, 1982

243. ----------

Аврамов, Димитър. Формирането на една естетика : 100 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора / Димитър Аврамов, 1982 : с ил.

1984

244. ----------

Аврамов, Димитър. Бодлер и природата / Димитър Аврамов, 1984

                    Откъс от подготвена за печат книга върху личността и мирогледното развитие на Бодлер. Изд. "Наука и изкуство", 1985 г.

245. ----------

Аврамов, Димитър. Един индивидуалист на барикадите : Бодлер и буржоазията / Димитър Аврамов, 1984

246. ----------

Аврамов, Димитър. Творецът [Шарл Бодлер] и житейските обстоятелства / Димитър Аврамов, 1984

1986

247. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Христов / Димитър Аврамов. (Теория и критика), 1986

                    Творческият път на поета.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Кирил Христов : Предговор / Димитър Аврамов. // Христов, Кирил. Трепети : Лирическа поезия / Кирил Христов; Подб. и ред. Радой Ралин ; Предг. Димитър Аврамов. - София : Бълг. писател, 1987, с. 5 - 48

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 174 - 216

248. ----------

Аврамов, Димитър. Когато реализмът търсеше своето многообразие / Димитър Аврамов, 1986

                    Юбилейна индивидуална изложба на майстори художници от творческата вълна след 1956 г.

249. ----------

Аврамов, Димитър. Поет и съвременност / Димитър Аврамов, 1986

                    Творчески портрет на Кирил Христов.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 157 - 204; със загл. " Поет и съвременност : Из патологията на нашите критически нрави "

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 217 - 271

250. ----------

Аврамов, Димитър. Преди 25 години / Димитър Аврамов, 1986 : с ил.

                    Критически анализ на първата национална младежка изложба - март, 1961 г. За младата творческа вълна и обновяването на българското изобразително изкуство след 1956 г.

1987

251. ----------

Аврамов, Димитър. Лиричният конструктивизъм на един бургаски художник [ Павел Вълков ] / Димитър Аврамов, 1987

252. ----------

Аврамов, Димитър. Настъплението на провинцията : Бележки върху художествения ни живот през 60-те години / Димитър Аврамов, 1987

                    Приносът на младите художници от страната в търсене на нови форми в изобразителното изкуство.

253. ----------

Аврамов, Димитър. Пловдивските художници в борба за ново изкуство : Страници от една позабравена хроника / Димитър Аврамов, 1987

                    Впечатления от изложба на Златю Бояджиев през октомври 1961 г. Приносът на пловдивските художници за формирането на новия облик на българското изобразително изкуство.

254. ----------

Аврамов, Димитър. Съдбата на един художник : За изкуството на Любен Гайдаров / Димитър Аврамов, 1987

                    Творчески портрет на художника.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 528 - 538

1988

255. ----------

Аврамов, Димитър. Примерът на полския плакат / Димитър Аврамов, 1988

                    Отзив за изложбата на полски плакат в България през м. октомври 1954 г.

256. ----------

Аврамов, Димитър. Проблемът за националното в изкуството ни през двадесетте години [на XX в.] : [Автореферат към дисертация] / Димитър Аврамов, Аксиния Джурова, Елит Николов. Катедра по история и теория на културата, 78, 1988 [за 1984]

                    Кратък увод на рус. и англ. ез. - Рез. на англ. ез. 1989

257. ----------

Аврамов, Димитър. Духовното убежище на Майстора / Димитър Аврамов. (Културно - историческо наследство) (Благоевград), 1989 : с цв. ил.

                    Художникът Владимир Димитров - Майстора в годините на Първата световна война.

258. ----------

Аврамов, Димитър. '' Завръщане към естетиката '' или бягство от нея? / Димитър Аврамов, 1989

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 328 - 349

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 458 - 512

259. ----------

Аврамов, Димитър. Из една забравена полемика / Димитър Аврамов, 1989

                    Статията е продължение на полемиката за свободния стих в българската поезия и нейните перипетии, породила се след публикацията на автора '' Неспокойната 1962 година '', Пламък , XXXIV, 1989, N 3, с. 83 - 112.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 394 - 415

260. ----------

Аврамов, Димитър. Ненужна, но наложена полемика / Димитър Аврамов, 1989

                    В отговор на статията на Димитър Остоич " Нещата опират не само до маниера : По повод сттатията на Димитър Аврамов '' Един забравен драматичен епизод '', публикувана в същия брой на списанието, с. 26 - 30.

261. ----------

Аврамов, Димитър. Неспокойната 1962 година / Димитър Аврамов, 1989

                    Продължение на полемиката за свободния стих и нейните непредвидени перипетии със загл. '' Из една забравена полемика '' в Септември, XXXXI 1989, N 12, с. 186 - 206.

                    За острите политически сблъсъци в литературния и художествения живот у нас в началото на 60-те години.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 350 - 394

262. ----------

Аврамов, Димитър. Никола Танев (1890 - 1862) / Димитър Аврамов. (Галерия), ян. 1989 : с цв. ил.

                    Жизнен и творчески път на художника.

263. ----------

Аврамов, Димитър. Николай Райнов (1889 - 1954) / Димитър Аврамов. (Галерия), авг. 1989

                    За разноликия творец.

264. ----------

Аврамов, Димитър. Пенчо Георгиев (1900 - 1940) / Димитър Аврамов. (Галерия), февр. 1989 : с цв. ил.

                    За живота и творчеството на художника.

265. ----------

Аврамов, Димитър. Стоян Венев (1904 - 1989) / Димитър Аврамов. (Галерия), юни 1989 : с цв. ил.

                    Творчески портрет на художника.

266. ----------

Аврамов, Димитър. Стоян Сотиров / Димитър Аврамов, 1989

                    Жизнен и творчески път на художника.

1990

267. ----------

Аврамов, Димитър. Лика Янко / Димитър Аврамов, 1990

                    Творчеството на художничката.

268. ----------

Аврамов, Димитър. Маргарит Цанев - Марго / Димитър Аврамов, 1990

                    Творчески портрет на художника. 1991

269. ----------

Аврамов, Димитър. За естетиката на тоталитаризма / Димитър Аврамов, 1991

                    За контрола върху есетическите норми във фашистка Италия, нацистка Германия и сталинския период в Съветския съюз .

270. ----------

Аврамов, Димитър. Класовият враг от килия 175 / Димитър Аврамов, ян. 1991

                    За художника Никола Танев по повод 100 г. от рождението му.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 475 - 492

271. ----------

Аврамов, Димитър. Народнопесенната лирика на Трифон Кунев / Димитър Аврамов, 1991

                    Творчески портрет.

272. ----------

Аврамов, Димитър. Характери и картини от една изложба : Първата решителна проверка - ОХИ'57 [ Обща художествена изложба ] / Димитър Аврамов, 1991

                    Относно предизвикателствата по изготвянето на общата национална художествена изложба през 1957г. и селекцията на журито.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 - с. 77 - 88 : с цв. ил.

273. ----------

Аврамов, Димитър. Художествената академия на ледниковата епоха [след 1956г.] / Димитър Аврамов. (Нощите на култа), 1991 : с ил.

                    Относно полемиките след 1856г., засягащи педагогическата система на Художествената академия, за отговорностите и безпътицата на българското изобразително изкуство през т.н. ''култов период'' .

1992

274. ----------

Аврамов, Димитър. Историческите поуки от една изложба / Димитър Аврамов, 1992

                    Мексиканската изложба през 1955 г. в София.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие : Българското изкуство между 1955 - 1965 г. : [ Изследване ] : Ч. 1- / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1994 - с. 50 - 65 : с цв. ил.; със загл. " Възхищенията и поуките от мексиканската изложба "

1993

275. ----------

Аврамов, Димитър. Парадокси на изкуствознанието (литературознанието) : За и против културния еволюционизъм / Димитър Аврамов, 1993

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 416 - 438

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 484 - 512

1994

276. ----------

Печатът като извор на историческо познание : Анкета, 1994

                    Съдържа позицията и на Димитър Аврамов. 1995

277. ----------

Аврамов, Димитър. Едно неспокойно сърце...[ художника Иван Милев ] / Димитър Аврамов, 1998 1998

278. ----------

Аврамов, Димитър. Лика Янко : По повод ретроспективната й изложба, уредена на "Шипка" 6 - април '98 / Димитър Аврамов, 1998

2002

279. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуството да преоткриеш детството или носталгия по рая / Димитър Аврамов, 2002

                    За творчеството на художничката Лика Янко.

2004

280. ----------

Аврамов, Димитър. ''Примитивният'' идеопластичен синтез [в картините на Лика Янко]. - Митопоетичните архетипове / Димитър Аврамов, 2004

281. ----------

Аврамов, Димитър. Църковна и народностна естетика на българите : Кратък очерк като увод към новата българска живопис / Димитър Аврамов, 2004

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014, с. 5 - 23

2013

282. ----------

Аврамов, Димитър. Обаятелна личност : 110 години от рождението на Стоян Сотиров - големият български художник / Димитър Аврамов, 2013

                    Творчески портрет на художника Стоян Сотиров (1903-1984).

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ

В началото на страницата

1967

283. ----------

Аврамов, Димитър. Художник - картина - зрител / Димитър Аврамов. - София : Наука и изкуство, 1967

                    Също и в: И з к у с т в о , XX, 1964, N 9 - 10, с. 73 - 76; със съкращения и под загл. '' Художествената творба и зрителят ''

1975

284. ----------

Аврамов, Димитър. Полза и красота в естетиката на функционализма / Димитър Аврамов. - София : БАН, 1975

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 245 - 255.; със загл. " Красота и целесъобразност в естетиката на функционализма "

1978

285. ----------

Аврамов, Димитър. В търсене на национален стил. Българското изкуство на границата между две епохи / Димитър Аврамов. - София : БАН, 1978

                    Анализ на философските търсения и новия мироглед в българската литература и изобразително изкуство в началото на XXв.

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 11 - 83 със загл. '' Стил - декоративизъм - нациоален дух. Българското изкуство на границата между две епохи ''

                    Аврамов, Димитър. Диалог между две изкуства : [Изследване] / Димитър Аврамов. - София : Български писател, 1993, с. 17 - 79 със загл. "Стил - декоративизъм - национален дух : Българското изкуство на границата между две епохи"

286. ----------

Аврамов, Димитър. Стилови тенденции в съвременната българска живопис / Димитър Аврамов. - София : БАН, 1978

                    Рез. фр. език.

287. ----------

Аврамов, Димитър. Щрихи към портрета на Дега : Вместо предговор / Димитър Аврамов. - София : Български художник, 1978

                    (Библиотека Естетика и изкуствознание). - 2-ро изд. 1984 г.

                    Също и в: Пробл. изкуството, XXII, 1978, N 3, с. 34 - 46

                    Лит. вестник , XIX, N 36 - 37, 10 - 16 ноем. 2010, с. 6 - 7., със съкращения

                    Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 249 - 386

1982

288. ----------

Аврамов, Димитър. Съвременният художник и визуалните масмедии / Димитър Аврамов. - София : Партиздат, 1982, 2000

                    За агресивната и авторитарна природа на новите медии.

                    Също и в: Пробл. изкуството, XIII, 1980, N 1, с. 7 - 15.

                    Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 318 - 329., със загл. " Модерният художник и визуалните масмедии "

1983

289. ----------

Аврамов, Димитър. Неоимпресионизмът на Жорж Сьора : Предговор / Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1983

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010. - с. 387 - 401

1985

290. ----------

Аврамов, Димитър. Как Вьолфлин стигна до своите ''основни понятия'' : [Увод] / Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1985

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 552 - 618

1987

291. ----------

Аврамов, Димитър. Кирил Христов : Предговор / Димитър Аврамов. - София : Бълг. писател, 1987

                    Също и в: С е п т е м в р и , XXXVIII, 1986, N 5, с. 177 - 205

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 174 - 216

1988

292. ----------

Аврамов, Димитър. Гомбрих и проблемът за илюзията в изкуството : [Предговор] / Димитър Аврамов. - София : Бълг. художник, 1988

                    Също и в: Аврамов, Димитър. Етюди върху модернизма / Димитър Аврамов. - София : Фън Тези, 2010, с. 619 - 670

1993

293. ----------

Аврамов, Димитър. Ведрият абсурдизъм на Николай Сарафов : Послеслов / Димитър Аврамов. - София : Факел, 1993 : с ил., репрод

                    Съдържа 30 рис. и 42 графики на Николай Сарафов.

                    За творчеството на българския график Николай Сарафов, който от години живее и твори в Мюнхен, Германия и впечатления от изложбата му през 1991 г. в София.

1994

294. ----------

Аврамов, Димитър. За '' браздата '' на Васил Станилов и за '' българската нива '' : [ Предговор ] / Димитър Аврамов. - София : БАН, 1994

1996

295. ----------

Аврамов, Димитър. [ Думи за Емил Бояджиев ] / Димитър Аврамов. - София : Петриков, 1996

                    В памет на философа, интелектуалеца, теолога, слависта, галериста и приятеля Емил Бояджиев (1940-1993), емигрирал през 1967г. от България и заселил се в Аугсбург, Германия.

1999

296. ----------

Аврамов, Димитър. Смисъл и посока на историята : За Асен Игнатов и неговата книга / Димитър Аврамов. - София : Факел, 1999

                    Предговор към книгата.

2000

297. ----------

Аврамов, Димитър. Атанас Далчев : Мирогледно-естетически аспекти / Димитър Аврамов. - София : Просвета, 2000

                    Също и в: Л и т . ф о р у м , IV, N 39 - 42, 29 - 26 септ. - окт. 1993, с. 2; 3; 6; 7

                    Аврамов, Димитър. Литература и изкуство : Мирогледно-естетически контексти / Димитър Аврамов ; Състав. Рая Кунчева, Божидар Кунчев. - София : Изд. център Боян Пенев, 2011, с. 402 - 427

298. ----------

Аврамов, Димитър. Изкуство и политика / Димитър Аврамов. - [София] : Фонд. Мира Арт, [ 2000 ]

                    Позиция относно спорът за монументите и паметниците от епохата на тоталитаризма и оценката им като "художествени творби".

                    Също и в: В е к 2 1, III, N 22 - 26, 3 - 17 юни - юли 1992, с. 6. : със сн.; в поредица от статии, със загл. '' Изкуство и политика. I. Спорът между глухи. - II. ''Незабравимото време'' на 1949-а. - III. Заповедите и забраните на соцреализма. - IV. Паметникът и неговите автори. - V. Паметник на унижените ''

299. ----------

Аврамов, Димитър. Поетичната симфония на Кирил Христов за Прага : Предговор / Димитър Аврамов. - София : Издателско ателие Аб, 2000

                    Парал. текст на чеш. език.

РЕЦЕНЗИИ

В началото на страницата

1963

300. ----------

Стойков, Атанас. Критика на абстрактното изкуство и неговите теории. - София : Наука и изкуство, 1963

1998

301. ----------

Игнатов, Асен. Антропологическа философия на историята : За една философия на историята в постмодерната епоха / Асен Игнатов ; Прев. от нем. Лазар Копринаров ; [ Предг. ] Димитър Аврамов. - София : Факел, 1999. - 284 с.. - София : Факел, 1998

                    Рецензията е публикувана като предговор към книгата от с. 5 - 11.

ПУБЛИКАЦИИ ЗА  ПРОФ. Д. АВРАМОВ

 

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ

В началото на страницата

2004

302. ---------- Разум и възвишеност : Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Аврамов / Състав. Цочо Бояджиев, Божидар Кунчев. - София : Аб, 2004. - 255 с.

ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИ

В началото на страницата

1988

303. ----------

Петкова, Надежда. [ '' Майстора и неговото време '' ] / Надежда Петкова, май 1988

                    Кратко представяне на монографията на Димитър Аврамов ''Майстора и неговото време'', София, изд. Бълг. художник, 1989.

1990

304. ----------

Попов, Сава. Половин век и една дружба / Сава Попов (Поморие), юни 1990

                    Отзив за книгата на Димитър Аврамов '' Майстора и неговото време ''. Значително място в нея заема връзката и кореспонденцията между Владимир Димитров - Майстора и Никола Антонов Венетов - учител, поет, последовател на Толстой.

1995

305. ----------

Ангелов, Валентин. Изкуствоведът [ Димитър Аврамов ] / Валентин Ангелов, май 1995

306. ----------

Ликова, Розалия. Смешен плач за културата без точен адрес / Розалия Ликова, юни 1995

                    В защита на проф. Димитър Аврамов по повод изказано от него мнение по време на участие в предизборна телевизионна дискусия от страна на Съюза на демократическите сили и в отговор на обвинителна статия на Стефан Продев - '' Политически блам на един естет ''.

307. ----------

Продев, Стефан. Писмо до мама / Стефан Продев, юни 1995

                    В отговор на статията на Димитър Аврамов '' Коя култура да спасяваме? '', публикувана във в. Лит. Форум, бр. 19, 10 май 1995, с. 1, 3; бр. 20, 17 май 1995, с. 3; бр. 21, 24 май 1995, с. 3, и становище, изразено по време на участие в предизборен телевизионен диспут.

308. ----------

Ракьовски, Цветан. Димитър Аврамов - модерното изкуство като съдба / Цветан Ракьовски, юли 1995

1997

309. ----------

Атанасова, Мария. '' Златният Пегас '' премина във владение на проф. Димитър Аврамов / Мария Атанасова, дек. 1997

310. ----------

Атанасова, Мария. '' Златният Пегас '' ще получи професор Димитър Аврамов / Мария Атанасова, дек. 1997

311. ----------

Пенчева, Станка. Професор - изкуствовед бургазлия получи тазгодишния '' Златен Пегас '' / Станка Пенчева (Бургас), дек. 1997

                    Дружеството на писателите в Бургас удостои със '' Златен Пегас '' проф. Димитър Аврамов.

1999

312. ----------

Новков, Митко. Кръгове на идентичност / Митко Новков, апр. 1999

                    Подробно за проведената в Бургас теоретична конференция '' Кръгове на идентичност '', организирана от клуб '' Отворено общество '' в града. Сред лекторите е и проф. Димитър Аврамов с темата: '' Българското и европейското в нашето изкуство ''.

313. ----------

Славов, Иван. Елегия за интелектуалеца : Проф. Димитър Аврамов на 70 г. / Иван Славов, окт. - ноем. 1999

2004

314. ----------

Пиндиков, Александър. Тежкият кръст на дарбата : [ Изкуствоведът и лит. критик ] Димитър Аврамов на 75 г. / Александър Пиндиков, авг. - септ. 2004

2005

315. ----------

Хачикян, Анахит. Научна сесия / Анахит Хачикян, ян. 2005

                    Сесията, инициирана от Философския факултет на СУ, е посветена на 75-год. на проф. Димитър Аврамов.

2008

316. ----------

Димитър Аврамов (1929 - 2008), май 2008

                    Некролог на в. Култура по повод кончината на изкуствоведа и литературния критик.

317. ----------

Казакова, Веселина. Бургас каза ''сбогом'' на проф. Аврамов : In memoriam / Веселина Казакова (Бургас), май 2008

                    Прил. на в. Дневен труд, LXX, N 126.

                    По повод кончината на проф. д-р Димитър Аврамов на 1 май 2008 г.

318. ----------

Кунчев, Божидар. Разум и възвишеност / Божидар Кунчев, май 2008

                    В памет на изкуствоведа и литературния критик Димитър Аврамов (1929 - 2008).

                    Също и в: Български език и литература, LI, N 3, 2008, с. 67-71

2012

319. ----------

Николчина, Милена. Концептуални трансформации: от Аврамов до Ангелов / Милена Николчина, ноем. 2012

                    Сравнителна характеристика между изследванията '' Естетика на модерното изкуство '' на Д. Аврамов и '' Историчност на визуалния образ " на Ангел Ангелов, София, Алтера, 2008 г., изразена в рамките на Софийския литературоведски семинар на 31 окт. 2012 г.

2015

320. ----------

Открита е паметна плоча на Димитър Аврамов, септ. 2015

                    Плочата е поставена на мястото, където се е намирала родната му къща по инициатива на дружество '' Български писател '' - Бургас, Регионална библиотека '' П. Яворов '' и Дружеството на художниците - Бургас.

321. ----------

Проф. Димитър Аврамов с паметна плоча. (Твоят ден), септ. 2015

                    Паметната плоча на известният бургаски изкуствовед е изработена от скулптора Атанас Стоянов.

                    Също и в: Дневен труд. (Твоят ден), N 247, 10 септ. 2015

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ

В началото на страницата

1965

322. ----------

Остоич, Димитър. Изкуство и зрител, 1965

                    Коментар по повод статията на Димитър Аврамов " Художествената творба и зрителят ", публикувана в сп. Изкуство, XX, 1964, N 9 - 10, с. 73 - 76.

1989

323. ----------

Остоич, Димитър. Нещата опират не само до маниера : По повод статията на Димитър Аврамов '' Един забравен драматичен епизод '' [в Лит. фронт, N 21 - 22, 25 май - 1 юни 1989 г.] и в настоящия бр. на сп. Изкуство, с. 31 - 33, 47 / Димитър Остоич, 1989

                    Остра статия срещу позицята на Д. Аврамов, изразена в поредица публикации във връзка с промените в обществено-политическия и художествения живот у нас след 1956 г. и търсенето нов стил в изкуството. Разногласията в оценките относно картината на Атанас Стайков '' Родопска сватба ''.

1990

324. ----------

Остоич, Димитър. Каквото повикало, такова се обадило / Димитър Остоич, 1990

                    По повод статията на Димитър Аврамов '' Неспокойната 1962 година '' в сп. Пламък, XXXIV, 1989, N 3, с. 83 - 112 и продължението й със загл. '' Из една забравена полемика '' в Септември, XXXXI 1989, N 12, с. 186 - 206. Относно острите политически сблъсъци в литературния и художествения живот у нас в началото на 60-те години и полемиката за свободния стих в литературата.

1993

325. ----------

Попов, Сава. Европеец, българин, бургазлия / Сава Попов (Бургас), 1993

                    За живота и научната дейност на изкуствоведа Димитър Аврамов, роден в Бургас.

                    Също и в: А в т о г р а ф , N 3, б.д. 2004, с. 2, 7, със загл. '' Бургазлия, българин, европеец : Проф. Димитър Авамов на 75 години ''

1999

326. ----------

Даскалова, Красимира. Библиографска справка за трудовете на проф. д-р Димитър Аврамов / Красимира Даскалова. Център културознание, 87, 1999 [за 1994]

                    Библиографията включва книги и публикации, издадени до 1995 г.

2004

327. ----------

Пиндиков, Александър. Най-проникновеният : Проф. Димитър Аврамов на 75 г. / Александър Пиндиков, 2004

2008

328. ----------

Каприев, Георги. За Димитър Аврамов - лично / Георги Каприев. (Изкуствоведът и литературният критик Димитър Аврамов (1929 - 2008)), 2008

2009

329. ----------

Стаматов, Атанас. Памет за Професора : In memoriam / Атанас Стаматов. Хуманитарен департамент, 9, 2009

                    Съдържа и: '' Фотографията - помощник или враг на реализма '', част от непубликувания ръкопис " Естетика на реализма " от Димитър Аврамов.

2015

330. ----------

Бухчев, Борис. Димитър Аврамов (1929 - 2008) / Борис Бухчев, 2015 : със сн.

                    За философа и изкуствоведа Димитър Аврамов и неговата '' Естетика на модерното изкуство ''.

ПУБЛИКАЦИИ В ЧАСТИ ОТ КНИГИ

В началото на страницата

2010

331. ----------

Бояджиев, Цочо. Личността Димитър Аврамов - част от историята на българската духовна култура : [ Предговор ] / Цочо Бояджиев . - София : Фън Тези, 2010

332. ----------

Попов, Чавдар. Димитър Аврамов - ярък изследовател на модерното изкуство / Чавдар Попов. - София : Фън Тези, 2010

2012

333. ----------

Кунчев, Божидар. Единство от свобода и дълг : Проф. Димитър Аврамов / Божидар Кунчев. - Пловдив : Хермес, 2012

                    За личността на изтъкнатия български изкуствовед и художествен критик проф. Димитър Аврамов, отстоявал до края на живота си истината и ценностите на голямата култура, на сътвореното от четката и словото.

2015

334. ----------

Станев, Стефан. Димитър Аврамов (1929 - 2008). Той обичаше Пловдив / Стефан Станев. - Пловдив : Stovi, 2015 : с портр.

2016

335. ----------

Увалиев, Петър. Еврпопеецът, който говори с европейците. - За Димитър Аврамов / Петър Увалиев. - Бургас : Знаци, 2016 : със сн

                    Текст на радиопредавания, излъчени по ВВС - Лондон съответно през януари 1986 г. и на 16 юни 1995 г. В първото от тях П. Увалиев говори за монографията '' Шарл Бодлер '' - книгата, която му е направила най-силно впечатление през изминалата 1985 г.

2018

336. ----------

Станев, Стефан. Димитър Аврамов ( 6.09.1929 - 1.05.2008) / Стефан Станев. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2018 : със сн

В началото на страницата

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ  

Абаджиев, Петко 20, 252, 253

Абазов, Тодор 125

Абазова, Магда 226

Аврамов, Димитър 12, 20, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 25, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 322

[ Аврамов, Димитър ] 54

Аврамов, Димитър за него  2, 52, 15, 120, 123, 133, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 31, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336

Аврамов, Димитър науч. ръков. 13, 23, 24

Аврамов, Димитър ред. 9, 19, 30

Аврамов, Димитър състав. 7, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 28, 36, 37

Аврамов, Димитър текст  3,  4, 6, 11, 27, 29, 32

Аврамов, Кънчо 50

Айзенщайн, Сергей 113

Айнщайн, Алберт 157

Акьов, Васил 261

Алеви, Людовик 287

Александров, Здравко 20, 112, 272

Александров, Симеон 50

Алексиева, Текла 213

Алеман, Беда 173

Алеш, Г. И. фон 169

Алмагро Урутиа, Мануел 195

Алшех, Елиезер 212

Аман, Курт 105

Амон, Ото 256, 285

Ангелов, Ангел за него 319

Ангелов, Ангел рец. 24

Ангелов, Валентин 305

Ангелов, Иван 214, 285, 289

Ангелов, Михаил 41

Ангелов, Цветан текст 29

Ангелушев, Борис 115, 128, 20, 272, 323

Ангиано, Раул 20, 274

Андонов, Иван 20

Андреев, Боян 226

Андрейчин, Иван 33, 285

Андрицудис, Дросос  50, 172

Антова, Мина 226

Антонов, Никола 196

Ануи, Жан 31

Анчева, Лалка 41

Аполинер, Гийом 31, 178

Апостолов, Александър 50

Апостолов, Георги 128

Апостолов, Иван 306

Арган, Джулио Карло 292

Арнаудов, Димитър 20, 172

Арнаудов, Димитър за него 203

Арнаудов, Михаил 257, 306

Арнолд, Армин 222

Арну, Артюр 131, 87

Арп, Ханс 173

Атанасов, Александър 52

Атанасов, Георги 298, 57, 270

Атанасов, Тодор 41, 172

Атанасова, Мария 309, 310

Ататюрк, Кемал 86

Аустролого, Клаудио 20

Ашепман, Хорст 105

Баба, Корнелиу 20, 195

Бабу, Иполит 31

Багряна, Елисавета 259, 306

Бадев, Йордан 247, 291

Баев, Георги 20, 41, 48, 172, 212, 250, 252, 253

Баев, Георги за него  35, 223

Бакалов, Димитър 50

Бал, Хуго 173

Бала, Джакомо 31, 178

Балабанов, Александър 33, 98, 20, 247, 258, 270, 291

Балкански, Ненко 20, 212

Банкова, Ю. текст 29

Бантцер, Карл 256

Бараков, Васил   20, 98, 112,212, 253, 272, 273

Бараков, Васил за него  35, 227, 231

Барес, Морис 166, 166, 31

Барлах, Ернст 128

Барнс, Алберт 215

Барон, Жак 113

Бартелс, Адолф 285

Барток, Бела 173

Баш, Виктор 107, 290

Башев, Владимир 259, 261

Бейкън, Франсис  31, 235, 275, 288

Бел, Клайв 168

Белев, Живко 253, 323

Белецки, Александър 258

Белиева, Величка 128

Белио, Жорж дьо 31

Белковски, Асен 256

Белмустаков, Любен 98

Белоа, Огюст дьо 31

Белоф, Джон 292

Бен, Готфрид 222

Бенадов, Хаим 261

Бенедиктович, Милош 195

Бениамин, Валтер 31

Бенитес, Адихио 195

Беноа, Жак 169

Бергсон, Анри  31, 166, 178

Бердяев, Николай 275

Беренс, Петер 284

Беренс, Петер за него 33

Бересън, Бърнард 31

Бернар, Емил 31

Бернар, Клод 164

Бехер, Йоханес 222

Бешков, Илия 20, 255, 273

Билина, Михал 255

Бицан, Йон 195

Блашки, Янош 195

Боасар, Фернан 133

Бодлер, Шарл 161, 162, 166, 178, 187, 275, 28, 31, 7

Бодлер, Шарл за него  7, 9, 28, 100, 101, 102, 103, 120, 133, 134, 135, 138, 140, 15, 18, 217, 220, 221, 244, 245, 246

Бодуен, Шарл 275, 275

Божилав, Александър 86

Божилов, Божидар 259

Божилов, Георги 2027, 77, 172, 175, 212, 226, 250, 252, 253

Божилов, Георги за него  27, 35, 150, 193

Божинов, Александър 256, 270

Божков, Атанас 33, 125, 20, 248, 250, 270

Божков, Милко 226

Бонар, Пиер 215

Бонвен, Франсоа 245

Бонвил, Теодор дьо 31

Бонева, Дора   47, 48, 50, 190

Борел, Емил 245

Борина, Христо 98

Бориславов, Иван текст 29

Борсато, Ренато 20

Бочев, Марин 20

Бочони, Умберто 178

Бояджиев, Димитър  33, 102, 285

Бояджиев, Емил за него 295

Бояджиев, Златю   20, 36, 47, 48, 77, 109, 112, 175, 181, 195, 204, 212, 231, 248, 250, 252, 253, 272

Бояджиев, Златю за него 34, 35, 36, 45, 58, 98, 136, 199

Бояджиев, Ценко 42, 248

Бояджиев, Цочо 31, 331

Бояджиев, Цочо състав. 302

Бояджиева, Пепка 302

Брайков, Петър 50

Брайков, Христо 175

Брак, Жорж 173, 178

Брежнев, Леонид 128

Бремон, Анри 173

Брион, Марсел 169

Бродски, Хорас 215

Брун, Хайнрих 290

Бръзицов, Христо 33, 124

Брюнетиер, Фердинанд 31

Бугаев, Евгени  20, 172, 250

Бугр, Вилиам 187

Буден, Йожен 189

Буйе, Луи 275

Буков, Юри 226

Бумов, Мотко 50

Бурдел, Антоан 128

Бурден, Гюстав 103

Бурже, Пол 166

Бури, Макс 256

Буркхарт, Якоб 290

Бухчев, Борис 30, 330, 94

Буюклийски, Димитър  50, 77, 204, 213, 226

Буюклийски, Димитър за него 82, 224

Бълаша, Сабин 195

Бъчварова, Свобода 261

Бьоклин, Арнолд 290

Бьоле, Фриц  33, 256, 285

Бюисон, Жул  33, 134

Бюлер, Карл 292

Бюс, Жак 169

Вагнер, Ото 284

Вагнер, Рихард 134, 173, 217

Вагнер, Рихард за него 117, 135

Вазари, Джорджо 290

Вазов, Иван 247, 285, 291

Вайсгербер, Алберт 215

Вакарелски, Христо ред. 9

Ваков, Тодор 226

Вал, Жан 113

Валери, Пол  31, 235, 287, 288

Валотон, Феликс 31

Ван Гог, Винсент  31, 163, 173, 283

Ван Дусбург, Тео 168

Ван Дюмоа, Лесбиа 195

Ван Харт, Жорж 169

Вапцаров, Никола 259

Варно, Андре 215

Васев, Славчо  20, 109, 272

Василев, А. ред. 9

Василев, Асен   20, 86, 111, 257

Василев, Владимир 33, 271

Василев, Филип 20

Василева, Веса  20, 195, 248, 250

Василявска, Дария за нея 150

Василянска, Дария  47, 20, 109, 172, 204, 226, 250, 252

Вато 133

Вейверите, София 195

Веков, Христо 20, 252

Величков, Михаил 261

Вен, Морис дьо 31

Венев, Стоян   20, 42, 47, 48, 77, 109, 110, 212, 226, 248, 250, 257, 272, 273

Венев, Стоян за него 35, 265

Венетов, Никола 86, 86, 97257

Венетов, Никола за него 304

Венов, Симеон 47, 248

Верлен, Пол 162, 166, 173

Верлон, Андре 105

Веселинова, Мими 112

Ветцолд, Вилхелм 285

Вечеши, Шандор 195

Видил, Люси 215

Вийон, Жак 178

Вилдинсен, Даниел 31

Вини, Алфред дьо 31

Витковски, Кольо  20, 175, 253

Владова, Таня 50 213

Водоайе, Леон 284

Войнов, Димитър 226

Волф, Алберт 31

Волф, Курт 222

Ворингер, Вилхелм 18, 222

Ворингер, Вилхелм за него 33

Вотруба, Фриц 105

Вукадинов, Иван 212

Вукадинов, Иван за него 35, 67

Вунчева, Райна 20, 112

Вутимски, Александър 102

Вълев, Евгени за него 83

Вълев, Матвей 33, 124

Вълков, Павел за него 94, 251

Вълчев, Георги 23

Вълчев, Димитър 172

Вълчев, Никола 250

Върбанов, Тома 50, 213

Вьолфлин, Хайнрих  43, 168, 173, 292

Вьолфлин, Хайнрих за него 107, 290

Габлек, Сюзи 292

Габо, Наум 180

Гаврелиан, Димитрие 195

Гагов, Цвятко 253

Гайдаров, Любен 226

Гайдаров, Любен за него  35, 254

Гановски, Мито 20, 250

Гантнер, Йозеф 275

Ганушев, Никола 256

Ганчева, Румяна 50, 190, 226

Гарболински, Виеслав 195

Гарсие, Тони 284

Гарудис, Михалис  47, 48, 50, 172, 181, 190, 195, 212, 213

Гацев, Стефан   20, 42, 47, 48, 77, 181, 212, 248

Гашаров, Румен  42, 48, 172, 181, 204, 248

Геловани, Гурам 195

Генков, Генко 2048, 56, 6, 77, 204, 212, 248, 252

Генков, Генко за него  635, 198

Генов, З. ред. 9

Генова, Мариана 190, 50

Генчев, Николай рец. 23

Георгиев, Атанас 98

Георгиев, Г. ред. 9

Георгиев, Любен 261

Георгиев, Марин 20

Георгиев, Никола 2096, 214, 289

Георгиев, Никола прев. 18

Георгиев, Павел 86

Георгиев, Пенчо 109, 172, 250

Георгиев, Пенчо за него 264, 35, 65

Георгиева, Мара 33, 128

Герганова, Капка прев. 29

Гереро, Ксавиер 20, 274

Гершон, Пал 195

Гецов, Иван 20

Гечас, Винцентанс 195

Гечев, Стоян 259

Ги, Константен 138

Гийомен, Арман 31

Гиновски, Владимир 128, 248

Глез, Албер 168

Гоген, Пол 161, 163, 283, 287

Гоев, Владимир  420, 42, 47, 77, 172, 195, 20, 212, 250

Гоев, Владимир за него 4, 179

Гоева, Елза 20, 48, 248, 250

Гол, Иван 31, 215

Гомбрих, Ернст  31, 275

Гомбрих, Ернст за него 292

Гомперц, Хайнрих 292

Гонгалов, Иван 20, 250

Гонзалес Иглесиас, Кармело 195

Гонкур, Едмон дьо 31, 164,

Гонкур, Жул дьо  31, 164

Горанов, Кръстьо 7

Горова, Майя за нея 69

Горова, Мая 213, 226

Горова, Мая за нея 69

Господинова, Мари-Терез 213, 226

Господинова, Мари-Терез за нея 68

Готие, Леон 31, 187

Готие, Теофил 135, 161, 173, 189, 217, 275

Готфрид, Бен 222

Гоя, Франсиско 133, 163, 283

Грабар, Андрей 111

Грабова, Евангелия 112, 20, 250

Грабова, Евангелия за нея 2535, 150, 240, 267, 278, 279, 280

Градев, Владимир 302

Гранитски, Иван текст 29

Гребенарова, Ана 175

Грение, Жан 169

Гривишка, Виолета 172, 47

Григоров, Бойчо 172

Григоров, Петър 175

Грийнаф, Хорацио 284

Грим, Херман 290

Грис, Хуан 169

Грос, Георг 222

Грънчарова, Елена 20, 20, 272

Гудал, Луи 103

Гуджимисис, Панайот 50

Гуляшки, Андрей 261

Гутузо, Ренато 20, 110, 163, 283

Гълъбов, Константин 33 285

Гьолер, Адолф 290

Гьоринг, Райнхард 178

Гьоте, Волфганг 169, 173

Гюдженов, Димитър 2037, 256, 272

Гюдженов, Димитър за него  35, 37, 122

Гютерсло, Алберт 105

Дабов, Николай 50

Давид, Ермин 215

Давид, Жан-Луи 178

Дагер, Луи 187

Дали, Салвадор 31

Далчев, Атанас  33, 102, 256, 258, 306

Далчев, Атанас за него 132, 142, 145, 297

Далчев, Любомир  33, 128

Дамиани, Енрико 247, 291

Дамянов, Крум  47, 248

Даниел, Андрей 226

Данков, Борис 20

Данчев, Пенчо 258, 259, 261

Даскалов, Димитър 128, 196, 285

Даскалов, Димитър П. 33

Даскалов, Николай 20

Даскалова, Красимира 326

Дебелянов, Димчо  33, 102, 159, 256, 285

Дебре, Оливие 169

Дега, Едгар 163, 178, 200, 211, 283

Дега, Едгар за него  31, 287

Дейнека, Александър 163, 283

Декарт, Рене за него 156

Делво, Пол 31

Делоне, Робер  43, 178, 180

Делчев, Борис 20, 109, 110, 113, 261, 271, 272, 273

Демокрит 154

Денев, Борис 20, 212, 256, 270, 272

Денева, Маргарита 20, 252

Денева, Славка 20, 32, 112

Денева, Славка за нея 32

Дени, Морис 255

Денков, Александър 255

Деноайе, Фернан 31

Дерен, Андре 173

Деснос, Робер 113

Деспио, Шарл 128

Дечев, Данаил  20, 98, 112, 212, 253, 272

Дечева, Ваня 20, 109, 112, 250

Дечева, Ваня за нея 44

Джаукштас, Силвестрас 195

Джурова, Аксиния рец. 256

Дзигайна, Дж. 20

Дилов, Дило 20, 252

Диманов, Любен 248

Димитров - Майстора, Владимир 10, 11, 12, 20, 33, 56, 77, 93, 109, 111, 256, 272, 285

Димитров - Майстора, Владимир за него 10, 11, 12, 16, 35, 53, 54, 8, 86, 90, 92, 95, 96, 97, 114, 116, 120, 192, 196, 236, 238, 241, 242, 243, 257, 303, 304

Димитров, Георги 128

Димитров, Павел 172

Димов, Васил 196, 285

Димов, Иван 212, 213

Димов, Янко 261, 261

Димчев, Димко 128

Димчева, Виолета 128

Динова-Русева, Вера 248, 250

Дионисиев, Дионис 41

Дичева, Лиляна 20

Добрев, Добри 250

Добринов, Александър 270

Дойчинов, Петър 128

Домановски, Ендре 195, 20

Домие, Оноре  31, 133, 138, 163, 178, 187, 189, 245, 283

Донев, Димитър 50

Доспевски, Станислав за него 35

Достал, Владимир 258

Дочев, Петър  42, 77, 212

Дочев, Петър за него 108, 150, 225, 35, 81, 99

Дочев, Цвятко  50, 190, 213, 226

Дочева, Мая 213

Драгойчева, Цола 128

Друмев, Д. ред. 9

Дръгушану, Анета 204, 226

Дръндаров, Трифон 175

Дубовик, Александър 20

Дудев, Мито 271

Дъбова, Златка 47, 248

Дьобюкур 215

Дьолакроа, Йожен  31, 133, 134, 135, 138, 140, 161, 162, 163, 168, 173, 217, 245, 283

Дьоларош, Пол 31

Дювал, Жана 246

Дюкан, Максим 31, 275

Дюлгерова, Евтимия 41

Дюма, Фредерик 94

Дюпон, Пиер 178, 245

Дюранти, Едмон 31

Дюранти, Луи Емил Едмон 31

Дюрер, Албрехт 107, 163, 283, 290

Дяков, Антони 250

Евгениев, Тодор 41, 42, 172

Егер-Линц, Албин 256

Елгар, Франк 31

Елюар, Пол 113

Емануилиду, Румяна 151

Емануилова, Васка 33, 128

Еме, Марсел 113

Енгр 138

Енчева, Живка 20

Еренбург, Иля 113, 215

Еренщайн, Алберт 222

Ернст, Макс 113

Ефремов, Георги 257

Жавен, Жул 100, 134

Жандов, Захари 20

Жанре-Гри, Шарл Едуар 284

Жеков, Марио 94

Жендов, Александър  33, 110, 128, 212, 261, 273, 323

Жендов, Александър за него 49

Жечев, Тончо 20

Жиано, Йонел 98

Живков, Тодор 125, 128

Живкова, Людмила 128

Жид, Андре 31

Жилсон, Етиен 38, 168

Жорж, Валдемар 113

Жусен, Андре 275

Заберски, Дамян 41

Загоров, Спас 175

Задгорски, Петко 2041, 252

Зайднер, Айсидора 226

Зарев, Пантелей 261

Захариев, Васил 33, 47, 111

Захариев, Здравко 47, 175

Захариева, Соня ред. 10, 12

Захарий Зограф за него 35, 111

Згалевски, Атанас 50, 190

Зеделмайер, Ханс 275, 292

Зидаров, Васил 128

Зидаров, Любен 20, 255

Зите, Вили 195

Златаров, Асен 285, 98

Златев, Никола 110, 255

Знеполски, Ивайло рец. 14

Знеполски, Ивайло състав. 235, 288

Зола, Емил  31, 164, 292

Ивайлов, Сергей 118

Иван, Васев 20

Иванов, Благой 248

Иванов, Борис 20, 109, 204, 212, 226, 250, 253, 261, 272, 273, 273

Иванов, Васил 112

Иванов, Виктор 195

Иванов, Вичо 98

Иванов, Вячеслав 275

Иванов, Иван 128

Иванов, Иван Б. 20, 226

Иванов, Любо 20

Иванов, Стефан33, 256, 285

Иванов, Т. ред. 9

Иванова, Огняна прев. 21

Иванова, Румяна 127

Иванова, Цена 98

Игнатов, Асен 301

Игнатов, Асен за него 296, 301

Измирлиев, Методи 128, 248

Икеда, Дайсаку за него 129

Илиев, Благой 128

Илиев, Константин 125

Илиев, Стоян за него 239

Илков, Ани 302

Инджов, Никола 259

Ироудек, Франтишек 195

Исаев, Младен 261

Исинов, Кеазим 213, 226

Йежек, Станислав 195

Йовков, Йордан96 285

Йоич, Милена 226

Йонгкинд, И. Б. 189

Йорданов, Любомир 42, 47, 48, 181

Йорданов, Любомир за него 229

Йоцов, Борис 257

Кабан, Пиер 287

Кавалджиев, Владимир 20, 172, 212

Казаков, Димитър 226

Казаков, Димитър за него 131, 35

Казакова, Веселина 317

Казанджиев, Любен за него 149

Казанджиев, Спиридон 256, 261

Казасов, Димо 20, 255

Кайзер, Георг 222

Калчев, Камен 261

Каназирски, Димитър 175

Кандински, Василий  43, 111, 166, 168, 169, 173

Кандински, Василий за него 24, 171

Кант, Имануел 154, 157, 161, 168, 169, 275

Каприев, Георги 302, 328

Кара, Карло 31

Караангов, Петър 259, 261

Караваджо, Латур 163

Караваджо, ЛаТур 283

Караджов, Димитър 252

Караджов, Николай 226

Караджов, Николай за него 150

Каралийчев, Ангел  86, 256, 306

Карамихайлова, Елена 256

Карандаш, Цветан Цеков 20

Карапаунов, Михаил 20, 250

Караславов, Слав 259

Карев, Георги 128

Карко, Франсис 215

Карнбергер, Даниел 105

Каро, Елм-Мари 31, 187

Карчов, Милош 257

Кастаняри, Жул-Антоан 31

Касу, Жан 31, 215

Кафеджийски, Альоша 50190

Кафка, Франц 31, 235, 288

Кацамунски, Йордан  50, 190, 213, 226

Кацамунски, Йордан за него 60, 61, 88, 206

Кацаров, Стефан 226

Кацарска, Боряна 24

Качмарски, Януш 195

Кая, Збигнев 255

Керд, Джон 275, 275

Керязов, Стойчо 172

Кирико, Джордж де 31

Кирилов, Иван 261

Кирков, Иван   20, 48, 112, 195, 212, 250, 252, 253

Кирков, Иван за него 177, 35

Киров, Димитър   20, 42, 50, 77, 109, 112, 172, 175, 190, 212, 226, 250, 252, 253

Киров, Димитър за него 170

Киров, Максимилиян рец. 13

Киров, Максимилян 252

Кирхнер, Ернст Лудвиг 222

Китанов, Никола 226

Кларк, Кенет 292

Клаус, Хердинг 275

Клее, Паул 38, 173

Климт, Густав 33, 105, 285

Ковачев, Георги  20, 109, 172

Кодера, Петер 105

Коджаманов, Тихомир 20

Коева, Красимира 13

Кожухаров, Никола 256

Кожухаров, Слави 41

Кока, Ференц 195

Кокошка, Оскар 113

Кол, Хенри 284

Коларов, Васил 128

Коларски, Величко 252

Колвиц, Кете 215

Колев, Никола 175

Колевски, Васил 33, 125

Констабъл, Джон 31178

Констан, Бенджамен 31

Константинов, Константин 41, 256

Консулова-Вазова, Елисавета 256

Конт, Огюст 164

Конфар, Дюла 195

Копринаров, Лазар прев. 296, 301

Коро, Камий 163, 173, 187, 189, 283

Коста, Олга 20, 274

Костадинов, Пеньо 120

Костов, Константин 115

Коцев, Борис 109, 20, 212, 250, 272

Коцев, Павлин 172

Кошкин, Виктор 287

Красински, Славчо 306

Крауст, Гюнтер 105

Крейн, Джон 86

Крейн, Чарлз 86

Крог, Пер 215

Кроче, Бенедето 275

Крумов, Секул 128

Кръстев, Кирил 33, 111, 285

Кръстев, Кръстьо 20, 33, 258

Кръстева, Полина 226

Кръчмаров, Йордан 128

Крьобер, Алфред 275

Кубин, Алфред 215

Кузманов, Андон 98

Куин, Джон 215

Куманов, Димитър  20, 175

Кунев, Трифон 1933, 285

Кунев, Трифон за него  19, 124, 146, 147, 271

Кунчев, Божидар 2, 318, 333

Кунчев, Божидар състав. 297, 302

Кунчева, Рая 302

Купър, Валтраут 105

Курбе, Гюстав  31, 138, 187, 189, 211, 245

Куртийон, Пиер 214, 289

Куруц, Ищван 195

Кусто, Жак-Ив 94

Кутева, Надежда  77, 213, 226

Кучков, Николай 226

Куюмджиев, Кръстьо 20, 247, 291

Куюмджиев, Стоян 50

Кънчев, Атанас фотогр. 27

Кънчев, Стефан 20

Кършовски, Преслав 20, 250, 255

Кьорчев, Димо 33

Кюлявков, Крум 270, 273

Лавренов, Цанко   20, 42, 47, 77, 98, 109, 112, 248, 253

Лавренов, Цанко за него 35

Лазаров, Иван  33, 47, 128, 256, 273

Лазаров, Йордан 50

Лайбниц, Готфрид 157

Лайбниц, Готфрид Вилхелм за него 156

Ламар 259, 261

Лангбен, Юлиус 285

Ланчелото за него 124

Лаптева, Ангелина текст 29

Ларионов, Михаил 178

ЛаТур, Жорж дьо 163

Латур, Жорж дьо 31

Лафон, Пол 287

Леал Хименес, Сезар 195

Левиев, Йоан   20, 42, 47, 48, 77, 109, 175, 181, 195, 204, 212, 250, 252, 253

Левкип 154

Левчев, Любомир 259, 261

Леже, Фернан 180, 204

Лекторски, В. А. 292

Ленин, Владимир Илич 128

Леонардо 133, 235, 288

Либерман, Макс 287, 290

Либерски, Бенон 195

Ликова, Розалия 302, 306

Ликова, Розалия за нея 307

Лилиев, Николай  33, 86, 102, 247, 285, 291

Лилиев, Николай за него 92

Лилов, Никола 20

Линке, Герт 105

Лисицки, Ел 235, 288

Лоар, Жан 275

Лозенски, Драган 118, 257

Лоос, Адолф 284

Лоранд, Януш 195

Лорен, Клод 163, 283

Лорка, Федерико Гарския 169

Лоуренс, Томас 31

Лудколев, Александър 50, 226

Луис, Морис 20

Лукова, Вера 20, 248

Льо Корбюзие 173

Льови, Емануел 292

Льометр, Жюл 258

Любен Гайдаров за него 150

Мавродиев, Никола 111

Магрит, Рене 31

Мазерел, Франс 31

Майеринг, Густав 215

Майол, Аристид 128

Майсторов, Николай  50, 190, 226

Мак Орлан, Пиер 215

Макензен, Фриц 256

Малакчиев, Галин 248

Маларме, Стефан 169, 287

Малевич, Казимир 168, 173, 178, 235, 288

Малевич, Казимир за него 171

Ман, Ото 222

Манасиев, Янаки 20, 252

Мангов, Тодор 250, 252

Мане, Едуард  31, 163, 178, 200, 283

Мане, Едуард за него  31, 140, 167

Манесие, Алфред 20

Манов, Емил 261

Манфорд, Люис 284

Марангозов, Николай  33, 222, 259, 285

Марго за него 268

Маре, Ролф де 113

Маре, Ханс фон 290

Маринети, Филипо Томазо  31, 222

Маринов, Йордан 226

Маринов, Никола  33, 56, 250, 252, 256, 273

Маринов, Петьо 226

Марков, Марко 128

Маркс, Карл 97

Мартине, Марсел 31

Мартинес, Норберто 20, 274

Масларова, Виолета  41, 172, 20, 250, 252

Матис, Анри  31, 173, 215

Матхойер, Волфганг 195

Мачионг, Лудвиг 195

Машев, Георги 256

Мейцов, Роман за него 208

Менендес Гонзалес, Алдо 195

Менян, Шарл 31

Мериан, Матеус 168

Мерле, Гюстав 31

Механджийска, Жени 112

Меценже, Жан 168

Микеланджело  31, 133

Микл, Бет 105

Миланов, Александър 261

Миле, Жан-Франсоа 138, 163, 187, 189, 283

Милев, Гео  33, 98, 222, 256, 259, 285, 306

Милев, Иван  21, 33, 47, 56, 93, 105, 109, 111, 112, 204, 250, 256, 285

Милев, Иван за него   21, 35, 75, 153, 277

Милков, Илия 20, 226

Минекова, Величка 128

Минков, Марко 306

Минков, Светослав 261

Минчев, Петър 226

Мирбо, Октав 31

Мирчев, Гео 98

Мирчев, Никола 20, 272

Митов, Антон  47, 214, 285, 289

Митов, Антон за него  35, 176

Митов, Стефан  98, 196

Михайлов, Георги 102, 175

Михайлов, Никола  33, 256, 285

Михайлов, Петър 20, 272

Михайлов, Рафаел 20, 212, 248, 272

Михайлов, С. ред. 9

Михалчев, Димитър 145

Михалчев, Димитър за него 149

Мичев, Георги за него 52

Мичев, Петър 172, 226

Младенов, Людмил 226

Младенов, Петър  56, 109, 212, 252

Модиляни, Амедео Клементе 215, 31

Моклер, Камий 133

Мондриан, Пийт  43, 173, 178

Мондриан, Пийт за него 171

Моне, Клод  31, 178, 200, 211

Монев, Марко 50, 172, 190, 213, 226

Монев, Марко за него 64

Монева, Василка 50, 213, 226

Моние, Анри 245

Мопасан, Ги дьо 168

Морейра Бенкомо, Хуан 195

Моризо, Берта 287

Морис, Уилям 284

Морозов, Петър 256

Мочуров, Атанас 261

Мрошчак, Юзеф 255

Мунк, Едуард 31

Муравиев, Константин 33

Мутафов, Александър 256

Мутафов, Александър за него 94

Мутафов, Чавдар  20, 33, 86, 98, 196, 222, 255, 256, 285

Мутафов, Чавдар за него 218

Мутафчиев, Петър 306

Мълейли, Терънс 292

Мърджиняну, Виорел 195

Мърквичка, Иван  47, 214, 285, 289

Мърквичка, Иван за него  35, 176

Мюлер, Герхард-Курт 195

Мюре, Йожен 31

Мюрже, Анри 245

Мюсе, Алфред дьо 161

Наздрачева, Олга 175

Найденов, Димитър 50

Нанев, Неделчо 172

Натев, Атанас състав. 235, 288

Нахт - Стамборски, Артур 20

Начков, Стефан 50

Нгуен Фан Тян 20

Неделчев, Ради  50, 190, 204, 212, 226

Неделчев, Ради за него 57, 70, 207

Недкова, Вера  77, 109, 112, 195, 20, 212, 272, 273

Недкова, Вера за нея  35, 191, 201

Недялков, Кръстю 41

Нейков, Атанас 250

Нейков, Христо 248

Немет, Йозеф 195

Ненов, Борис 172

Ненов, Иван   20, 48, 109, 261, 272, 273, 273

Ненов, Иван за него 188, 35

Нервал, Жерар дьо 245

Нерон за него 131

Нешев, Иван 47

Нешовски, Спас 226

Ников, Николай за него 205, 237

Николов, Андрей 128

Николов, Елит ред. 256

Николов, Лазар 125

Николов, Минко 20, 259, 261

Николов, Михаил 41

Николов, Никола 20, 250, 252

Николчина, Милена 319

Ниман, Валтер 256, 285

Нинов, Иван 50

Ницше, Фридрих 31

Ничев, Боян ред. 286

Новков, Митко 312

Новоселски, Йежи 20

Нойберт, Вили 195

Нолде, Емил 222

О'Горман, Хуан 20, 274

Обер, Албер 31

Образописов, Никола 111

Обретенов, Александър  98, 248, 250, 253

Обретенов, Александър ред. 286

Обретенов, Алекснадър 20

Обрешков, Бенчо 109, 110, 212, 273

Обрешков, Бенчо за него 35

Овадия, Давид 33

Огнянов, Сава 270

Опиц, Ингрид 105

Ороско, Хосе Клементе   20, 31, 163, 274, 283

Орошаков, Гаврил 20

Ортега-и-Гасет, Хосе 168

Освалд, Вилхелм 169

Осинин, Димитър 109

Оствалд, Вилхелм 157

Остоич, Димитър  20, 118, 248, 250, 272, 273, 322, 323, 324

Остоич, Димитър за него 261

Остоич, Димитър ред. 9

Отен, Карл 222

Ото, Дикс 222

Павлов, Георги 109, 20, 252, 272, 273

Павлов, Тодор 258

Павлова, Вера  86, 90, 196

Павлова, Надежда 196

Павлович, Николай за него 35

Палади, Теодор 20

Паликарова, Люба 255

Панайотов, Панайот 20, 272, 323

Панайотов, Тодор 248

Панайотова, Анастасия 248

Панайотова, Анна 172

Панева, Елена 20

Панова, Искра 258

Пантелеев, Димитър 256

Папазов, Георги 215

Папазов, Георги за него 113

Папазов, Жорж за него 35

Парпулова, Мана 42

Парушев, Веселин 172, 204

Парушев, Веселин за него  87, 210, 59

Паси, Исак рец. 8, 14

Паскин, Жюл за него 31, 35, 215

Патай, Ласло 195

Паусто Руис, Алберто 195

Пацев, Атанас   20, 77, 109, 112, 212, 226, 226, 250, 253

Пацев, Атанас за него 89

Пача, Йоан 195

Пашев, Чавдар 112, 175, 250, 253

Певзнер, Антон 180

Пеевски, Иван 20, 252

Пейкова, Милка 20, 212

Пейчев, Иван 33

Пейчева, Живка 253

Пенев, Боян  33, 271, 285, 306

Пенев, Пеньо 261

Пенков, Иван 20, 255, 273

Пенчева, Станка 311

Пере, Огюст 284

Перес Медина, Хулио 195

Перец, Давид  98, 112, 231, 253

Перец, Давид за него  35, 219

Перие, Шарл 31

Перюшо, Анри 214, 289

Пес, Луи 31

Петков, Найден   20, 48, 77, 109, 195, 212, 272, 273

Петков, Найден за него 35, 80, 234

Петкова, Милка 109

Петкова, Надежда 303

Петров, Александър   20, 47, 109, 212, 226, 253

Петров, Боян 48, 181, 273

Петров, Валери 2033, 255, 261

Петров, Велимир  50, 190, 204, 226

Петров, Велимир за него 62, 209

Петров, Владимир 204

Петров, Вълчан 213, 226

Петров, Георги 172

Петров, Здравко 20, 258, 261

Петров, Иван 272

Петров, Илия   20, 33, 42, 110, 115, 125,212, 261, 272, 273, 323

Петров, Кирил  20, 109, 195, 204, 212, 272, 273

Петров, Кирил за него  5, 35, 73, 84, 194

Петров, Никола  33, 56, 212, 214, 226, 250, 289

Петров, Никола за него 35, 93

Петрова, Венета 20

Петрова, Христина  42, 47, 50, 190, 226

Пехт, Ото 292

Пехщайн, Макс 222

Пешев, Владимир 248

Пикасо, Пабло  31, 163, 178, 215, 283

Пико, Франсоа-Едуард 187

Пилиуца, Константин 195

Пимпас, Евгени 50

Пиндиков, Александър 314, 327

Пинкас, Юлий за него 31, 215

Пинтус, Курт 222

Пирандело, Луиджи 31

Пиронков, Енчо  20,109, 112, 175, 226, 250, 252, 253

Писаро, Камий  31, 200, 211

Пия, Паскал 113

Планш, Гюстав 31

Платон 168

По, Едгар Алън 134, 217

Полянов, Владимир 113

Попвасилев, Стефан  33, 285

Попгенева, Снежина 226

Попгенчев, Емануил 50

Попдимитров, Емануил  33, 256, 257, 259, 285

Поплилов, Александър 226

Попов, Георги 20, 323

Попов, Димо 261

Попов, Иван 41

Попов, Йордан 20

Попов, Петър 20, 252

Попов, Петър за него 74

Попов, Сава 141, 304, 325

Попов, Чавдар 31, 332

Поповски, Иван 42

Поптошев, Евгени 20

Попър, Карл 292

Прахов, Любомир 248

Прахова, Бисера  50, 190, 226

Продев, Стефан 128, 261, 306, 307

Продев, Стефан за него 149

Пройков, Пройко 20

Протич, Андрей 285

Пруст, Антонен 31

Пруст, Марсел 168

Прюдон, Сюли 275

Пуле-Маласис, Югюст 246

Пундев, Васил 247, 291

Пусак, Рудолф 105

Пусен, Никола 163, 283

Пюже 133

Рабел, Фанини 20, 274

Радев, Боян 136

Радев, Симеон 20, 33, 124

Радева, Мария рец. 23

Радевски, Христо 259, 259, 261

Радой, Ралин 247

Радославов, Иван  33, 102, 285

Разцветников, Асен  33, 256, 285, 306

Райнер, Луиза 105

Райнов, Богомил  20, 33, 125, 248, 250, 258, 323, 33

Райнов, Николай 33, 98, 273, 285

Райнов, Николай за него 35, 63, 263

Райчев, Георги 285

Ракьовски, Цветан 308

Ралин, Радой  33, 145, 259, 291

Ралин, Радой ред. 19

Ралин, Радой състав. 19

Рангелова, Веселина 50, 172

Расин, Жан 173

Ратисбон, Луи 31

Раушенбърг, Робърт 20

Рафаело, Санцио 107, 163, 283, 290

Рачев, Енчо 41

Рачева, Райна  41, 172

Рембо, Артюр 162, 166, 222

Рембранд, Харменсон ван Рейн 133, 163, 283, 290

Реноар, Пиер-Огюст  31, 178, 200, 211, 215

Реньо, Анри 187

Ривера, Диего 110, 163, 20, 274, 283, 31

Ривиер, Жорж 31

Ригл, Алоис 285, 290

Рийд, Хърбърд за него 160

Рийд, Хърбърт 275

Рилски, Владимир 20, 98, 112

Рилски, Владимир за него 35

Рис, Клеман дьо 31

Рихтер, Адриан Лудвиг 43, 168

Ришанек, Вернер 105

Ришар, Андре 133

Ришпен, Пол 275

Роа, Клод 133

Роб-Грийе, Ален 31

Роден, Огюст 128

Родила, Хосе Игнасио Маркес 110

Родънстейн, Джон 31

Рокантен, Антоан 31

Ролан, Ромен 31, 166

Романска, Павлина 128

Ротко, Марк 112

Рош, Анри-Пиер 113

Руар, Алекси 287

Руар, Анри 287

Рубенс 133

Рубинер, Лудвиг 222

Рубинщайн, Сергей 159

Руж, Иван 261

Руйчева, Лиляна 20

Рунге, Филип-Ото 169

Русанов, Атанас 226

Русев, Борис 175

Русев, Светлин  33, 42, 47, 48, 109, 118, 128, 172, 181, 195, 20, 212, 226, 250, 252

Русев, Светлин за него 35, 78, 186, 233

Русев, Светлин рец. 8, 13

Русев, Светлин текст 29

Русева, Лиляна  42, 48, 172, 181, 248

Русо, Теодор  31, 163, 187, 189, 211, 283

Русу, Михай 195

Ръдънстейн, Джон 235, 288

Ръсел, Бъртранд 157

Ръскин, Джон  31, 284

Рютенауер, Бено 285

Рюф, Марсел 133

Савинов, Любомир 248

Савов, Сава 226

Савова-Ненова, Екатерина 20

Саздов, Михаил 50

Салай, Ференц 195

Салахов, Таир 195

Салмон, Андре 113, 215

Самарджиев, Любомир 112

Санд, Жорж 163, 283

Сарафов, Ангел 293

Сарафов, Николай за него 121, 293

Сартр, Жан-Пол 31, 166

Северини, Джино 31, 173, 178

Сезан, Пол  31, 173, 200, 215, 284

Сезан, Пол за него  31, 174

Сент-Бьов, Шарл Огюстен  31, 103

Сент-Виктор, Пол 31

Сент-Обен, Огюстен 215

Серебряний, Йосиф 195

Сеферов, Самуил за него 91

Сеферов, Сюлейман  47, 48, 50, 181, 190, 204, 213, 226

Сеферов, Сюлейман за него 202, 91

Сидоров, Алексей 258

Сикейрос, Давид   20, 31, 163, 274, 283

Силвестър, Арман 31

Силяновска-Новикова, Т. ред. 9

Симеонов, Кирил   20, 41, 48, 172, 212, 253

Симеонов, Кирил за него 85

Симеонов, Христо 128, 212, 250

Симеонов, Христо за него 79, 228

Симон, Пиер-Андри 31

Синяк, Пол 214, 289

Сирак Скитник  33, 86, 113, 212, 222, 256, 273, 285

Сирак Скитник за него  35, 137, 139

Сисле, Алфред  31,200, 211

Скупин, Ришард 195

Славейков, Пенчо 33, 93, 247, 256, 285, 291

Славков, Иван рец. 8

Славов, Иван 313

Слоун, Джоузеф 168

Смилкова, Вера 123

Смирнов, Атанас 145

Соваж, Марсел 113

Сокеров, Теофан 47, 48, 50, 181, 190, 213, 226

Сокеров, Теофан за него 230

Сокерова, Елена 190, 50

Соловьов, Владимир 275

Сотиров, Стоян 20, 42, 212, 250, 252, 253, 273

Сотиров, Стоян за него 266, 282

Спасов, Ангел 257

Спиноза, Барух 157

Спиридонов, Жеко 128

Сроховски, Йежи 255

Стайков, Анастас 20

Стайков, Атанас 112, 20, 272, 323

Стайков, Атанас за него 115, 35

Стайков, Веселин 115, 20, 272, 273

Стайков, Николай 259

Стайнберг, Лео 168

Стайнлен, Александър 215

Стал, Никола дьо 20

Сталева, Лилия прев. 7, 28

Стаматов, Атанас 302, 329

Стаматов, Иван 302

Стамболийски, Александър 256

Стаменов, Александър  20, 109, 212, 250, 252, 252, 253, 255, 273

Станев, Стефан 334, 336

Станилов, Васил за него 294

Станчев, Нягол 98

Старчев, Валентин 248

Стефанов, Борис 94

Стефанов, Иван рец. 24

Стефанов, Стефан 96

Стефанов, Христо   20, 42, 175, 212, 250, 252, 253, 253

Стоев, Борислав 29

Стоев, Борислав за него 29, 216

Стоев, Дечко 41

Стоилов, Васил 20, 86

Стоилов, Иван  42, 172, 250

Стоилов, Иван - Бункера 20

Стойков, Атанас 300

Стойков, Атанас за него 300

Стойков, Атанас ред. 9

Стойчев, Емил  48, 50, 77, 172, 204, 226

Стойчев, Емил за него 35, 183

Столарова, Мария 20, 48, 77, 212, 248, 250

Столарова, Мария за нея 55

Стон, Е. Д. 173

Стоянов, Атанас за него 321

Стоянов, Васил 248

Стоянов, Стоян 50

Стоянов, Цветан 20, 259, 261

Стратиев, Иван 41

Страшимиров, Антон 94, 256

Строгов, Иван 257

Стружев, Паскал 175

Сугарев, Едвин 302

Суде, Пол 173

Султанов, Симеон 20

Сумарев, Василий 195

Супо, Филип 133

Сурио, Пол 284

Сурчик, Янош 195

Сьора, Жорж за него 214, 289

Сюпервил, Юмбер дьо 214, 289

Сютер, Давид 214, 289

Танев, Никола   20, 93, 113,212, 256

Танев, Никола за него  35, 126, 127, 262, 270

Танев, Стефан 270

Тарасин, Ян 255

Тасева, Калина  48, 109, 181, 212, 226, 248, 250

Тейлър, Базил 292

Тен, Иполит 164

Тенев, Любомир ред. 286

Теофилов, Теофил 323

Терзиев, Александър 2042, 250, 250, 252

Тиери, Едуард 103

Титце, Ханс 292

Тодоров, Ангел 261

Тодоров, Петко 93, 285

Тодоров, Стою 250

Тодоров, Христо 42, 47, 50, 172

Тодоров, Цено  33, 214, 256, 285, 289

Тодорова, Елица 47, 226

Токмакчиев, Ненко   20, 41, 172, 252

Токмакчиев, Ненко за него 56

Толер, Ернст 222

Толстой, Лев 97

Томас, Ман за него 149

Томов, Веселин 20

Томов, Евтим 110, 257

Томов, Тома 20

Тоница, Николае 20

Тончев, Димитър 41, 172

Топалов, Марин  20, 112, 175, 253

Торе, Теофил 31, 187

Траянов, Теодор  33, 102, 285

Трепковски, Тадеуш 255

Трингов, Константин 172

Трифонов, Георги 213, 226

Трифоновски, Тома  48, 50, 190, 204

Трифоновски, Тома за него 202

Тричков, Борис 256, 256

Труфешев, Н. ред. 9

Тубен, Шарл 245

Тузсузов, Никола 20

Тукър, Джордж 31

Тулуз-Лотрек, Анри дьо  31, 215

Търнър, Уилям  31, 178

Тюбке, Вернер 195

Уайлд, Оскар 168, 275

Увалиев, Петър 335

Увалиев, Петър за него 130

Удо, Ролан за него 104

Удренски, Ванко 257

Узунов, Дечко  20,47, 56, 77, 109, 115212, 226, 239, 250, 272, 273, 323

Узунов, Дечко за него 35, 46

Уитман, Уолт 222

Умарбеков, Джавлон 195

Уолхейм, Ричард 292

Урумов, Ванко 50, 77, 226

Урумов, Васил 323

Урумов, Петър   20, 48, 77, 195, 212

Ууд, Якобус 284

Учело, Паоло 31

Ушев, Асен 226

Фабюрю, Юбер 173

Фадел, Морис 148

Файнингер, Лионел 178, 222

Фарг, Леон-Пол  31, 215

Февр, Анри 287

Фел, Флоран 215

Ферие, Габриел 31

Фернан, Леже 235, 288

Фехнер, Густав 157

Фидлер, Конрад 31, 290

Филипов, Тодор 226

Филчев, Иван 20, 250, 252

Финджистин, Питър 275

Фишер, Фридрих Теодор 163, 283

Флобер, Гюстав 161, 164, 275

Фон Шлосер, Юлиус 292

Форев, Христо 172, 47

Фосийон, Анри 290

Фосийон, Марло 168

Фотев, Георги 302

Фрай, Роджер 168

Франкенщайн, Алфред 292

Франс, Анатол 258

Франческа, Пиеро дела 31

Фридрих, Каспар Давид 31

Фуке, Жан 31

Фунев, Иван  20,115, 128, 272

Фурнаджиев, Никола  33, 94, 256, 285, 306

Хаджитанев, Никола 252

Хаек, Иржи 258

Хайзиг, Бернхард 195

Хайндрих, Ернст 107, 290

Хайне, Хайнрих 159

Хайне, Хайнрих за него 155

Хаман, Рихард 31, 284

Хамилтън, Ричард 178

Ханлозер 292

Ханчев, Веселин 259

Харт, Юлиус 31

Хартиг, Йорг 105

Хартунг, Ханс 169

Хаузенщайн, Вилхелм33285

Хаузер, Арнолд  31, 169, 200

Хаузнер, Рудолф 105

Хачикян, Анахит 315

Хегел, Георг 154, 157

Хело, Ернст 31

Хемингуей, Ърнст 215

Херберт, Бьокл 105

Херман, Курт 33

Хестерман, Алерс 215

Хилдебранд, Адолф фон  33, 285, 290

Хинков, Димитър 204, 226

Хинков, Димитър за него 76

Хинков, Хинко 226

Хмелевски, Витолд 255

Хоан Тик Тю 20

Хобс, Томас 157

Ходлер, Фердинанд 290

Холбах, Пол 154

Холеман, Бернхард 105

Хоркхаймер, Макс 31

Хофманстал, Хуго фон 290

Хрелков, Николай 259

Христов, Иван 172

Христов, Кирил 271, 33

Христов, Кирил за него 106, 143, 247, 249, 291, 299

Христов, Христо 190, 204

Хръдличка, Алеш 105

Хубмен, Моника 105

Хундертвасер, Фриденсрайх 105

Хъксли, Олдъс 275

Хьофингер, Оскар 105

Цанев, Маргарит 22

Цанев, Маргарит за него 22, 268

Цанев, Стефан 259

Цанков, Хрисан 247, 291

Цанов, Владимир 86

Цара, Тристан 113

Цвайг, Стефан 105, 97

Цветков, Иван 306

Цветков, Цветан 172

Цеков, Цветан 255

Церковски, Цанко 285

Циганек, Ян 258

Цонев, Кирил  84, 85, 109, 112, 128, 196, 212, 257, 273

Цонев, Кирил за него 13, 35, 51, 72182

Цонев, Никифор 20, 204, 226, 252

Цонев, Никифор за него 71

Цонев, Николай 172

Цонева, Искра рец. 14

Цончева, Мара  3, 20, 47, 98, 111, 172, 250, 253

Цончева, Мара за нея 3

Чавес Морадо, Хосе 20, 274

Чамурлийска, Екатерина 144

Чаушева, Лиляна 50

Чепанов, Митко 20, 41, 172

Червенков, Вълко 33

Чилингиров, Стилиян 93

Чукуренку, Александру 195

Шагал, Марк 215

Шайджинска-Кравчик, Барбара 195

Шампиньол, Бернар 31

Шанфльори, Юг дьо 245

Шарансол, Жорж 215

Шарпантие, Жорж 31

Шедбарски 20

Шексд'Ест Анж, Гюстав 103

Ширато, Фр. 20

Широков, Евгени 195

Шлаф, Йоханес 222

Шлемер, Оскар 31

Шмиргела, Николай 20, 111

Шнайдер, Жерард 169

Шнет, Хайнц 105

Шоке, Луиз-Викторин 275

Шопенхауер, Артур 31, 166

Шопов, Владимир 259

Шопов, Тодор прев. 29

Шошков, Иван 257

Шрамкиевич, Казимиеш 195

Шурбанов, Александър 259

Щайнингер, Ото 105

Щиглиц, Алфред 215

Щъркелов, Константин 256, 270

Юго, Виктор 135

Юисман, Жорж 128

Юрина, Изолде 105

Юсти, Карл 222

Яворов, Пейо 102, 159, 247, 285, 291

Ягодински, Луциан 255

Якоб, Карл-Хайнц 195

Якобчиц, Михал 195

Янакиев, Калин 302

Янакиев, Мирослав 259

Янко, Лика 20, 112250

Янко, Лика за нея  25, 35, 150, 240, 267, 278, 279, 280

Яранов, Атанас 50, 77, 172, 190, 204, 212, 213, 226

Яранов, Атанас за него  35, 66, 119, 232

Ясенов, Христо  33, 256, 285,

В началото на страницата