начало                         

ЗА БИБЛИОГРАФИЯТА

 Био–библиографията на проф. Димитър Аврамов е продължение на поредица библиографски издания на Регионална библиотека "П. К. Яворов" за известни личности и учени на Бургас. Някои от тях, макар и напуснали града ни, продължават да пазят духа му и да впечатляват със своя интелект, творчески заряд и дълбочина на мисълта. Тя е нашият жест на уважение и благодарност към изтъкнатия изкуствовед, художествен критик и естет по повод 90-та годишнина от рождението му и е третото поред онлайн издание на такъв вид проучване. До момента Бургаската библиотека е изготвила мултимедийни био-библиографии на проф. Иван Карайотов – историк, археолог и краевед, и на кинорежисьора  проф. Георги Дюлгеров.

Настоящият продукт е финансиран от Министерството на културата по проект. Целта е да се направи цялостен библиографски преглед на научноизследователската и публицистична дейност на знаменития критик, както и на написаното за него.

Био-библиографският указател включва близо 350 заглавия на книги и статии, публикувани от 1954 г. до края на 2018 г., които са разпределени в два основни раздела. Първият от тях  съдържа произведения от проф. Димитър Аврамов, а вторият – материали за него. В подраздели са  обособени самостоятелните  издания, книгите в съавторство, както и такива, на които е  редактор, автор на текст, рецензент, също и публикациите от българския периодичния печат. Вторият раздел „Публикации за проф. Д. Аврамов” обхваща  материали за него – в книги и в българските списания и вестници.

Използван е хронологичният принцип на подреждане на библиографските описания по реда на публикуването им. Кратки анотации поясняват съдържанието, с изключение на случаите, в които заглавията дават достатъчно ясна представа за съдържащото се в публикацията. Статии с едно и също или сходно заглавие и съдържание, публикувани в различен период от време са поднесени със сводно описание. Към някои от описанията е приложено сканирано копие на съответната статия, означено с лупичка .

В интерес на истината, не можем да премълчим факта, че вече съществува библиографска справка за трудовете на проф. Аврамов, изготвена от Красимира Даскалова, но тя включва материали само до 1995г. и не дава много пълна и конкретна информация за тях – съдържа сведения само от периодични издания, липсват показалци, анотации към описанията, съответните препратки, страници, не са посочени имената на личностите, за които става дума в публикациите.

Източници за изработването на био-библиографския указател са каталозите и краеведските картотеки на Регионална библиотека “П. Яворов”, електронните каталози на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, на Университетската библиотека при СУ „Кл. Охридски”, „Текущата национална  библиография”: серия 1- „Български книгопис”; както и серия 5 и серия 6 за публикации в българските вестници, списания и сборници.

Към указателя е изработен и именен показалец, който включва имената на всички художници, литературни творци, философи и др. представители на изкуството и културата, изобщо на всички лица, към които авторът е изразил някакво отношение. Това е ценен справочен апарат, който улеснява търсенето на необходимите сведения и разкрива включените материали от друг аспект. При кликване върху кой да е номер от показалеца, в началото на страницата се представя съответното библиографско описание.

Допълнение към библиографията е фотогалерията с включените приятелски шаржове на проф. Аврамов, както и някои интересни текстове, свързани с него, между които е писмо на съпругата му Мария Аврамова до тогавашния директор на библиотеката във връзка с откриването на паметната плоча през 2015г.

 Библиографските описания са направени според правилата на действащите стандарти БДС 15419–82 и БДС 17264–91. Всички включени материали са прегледани “de vizu”.

 Био-библиографията има както научноизследователски, така и препоръчителен характер и е предназначена за изследователи, художници, литератори, учители, библиотекари, студенти, също и за всички почитатели на изкуството и културата, проявяващи интерес към разнообразно и задълбочено творчество на проф. Димитър Аврамов, имащо значителен научен принос в областта на естетиката и художествената оценка. 

В онлайн библиографията е използвана икона за навигация до началото на текущата страница и надпис начало за достъп до главната страница.