Регионална библиотека "П. К. Яворов"

 

За библиографията

Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургас. Проф. Иван Карайотов. Юбилеен био-библиографски указател, 2011

Home
За библиографията
Биография
Библиография
Фотогалерия

 

 

Биобиблиографията на проф. д.и.н. Иван Карайотов продължава поредицата библиографски издания на Регионална библиотека П. К. Яворов за най-известните краеведи на Бургаския край. Тя е нашият жест на уважение и благодарност към най-добрия познавач на древната история на Бургас и региона по случай 70-та му годишнина. Целта е да се направи цялостен библиографски преглед на изследователската и публицистична дейност на изтъкнатия учен, както и на написаното за него.

В био-библиографията са вкючени 700 заглавия, публикувани от 1970 до средата на 2011 г. вкл., които са разпределени в два основни раздела. Първият от тях  Публикации от проф. Ив. Карайотов  съдържа 8 подраздела. В подраздели са  обособени самостоятелните  издания, книги в съавторство, както и такива, на които е  редактор, консултант, рецензент. Отделни подраздели включват публикациите от периодичния печат, на чужд език, интервюта и в Интернет.

Вторият раздел Публикации за проф. Ив. Карайотов обхваща  материали за него в книги, в периодичния печат и в Интернет.

 При подреждането е използван хронологичният принцип. Кратки анотации поясняват съдържанието, с изключение на случаиите, в които заглавията дават достатъчно ясна представа за съдържанието на публикацията. Със сводно описание са поднесени статии с еднакво или сходно заглавие и съдържание.

Източници за изработването на био-библиографския указател са каталозите и краеведските картотеки на Регионална библиотека П .К. Яворов, Национална  библиография  Серия 5 и Серия 6, личният архив на учения, Интернет.

Библиографските описания са направени според правилата на действащите стандарти БДС 15419 82 и БДС 17264 91. Включените материали са прегледани de vizu.

Системата от показалци именен, географски, на заглавията и на източниците улеснява търсенето на необходимите сведения, като разкрива включените материали от различни аспекти. При кликване върху номерата в показалците се представя съответното библиографско описание в началото на отделен прозорец.

В онлайн изданието са приложени икони за допълнителни връзки  за достъп до сканирано изображение и до Интернет издание . Постоянното съществуване на Интернет адресите не е гарантирано. Някои от адресите са дублирани и със запаметен  образ на Интернет страницата, за да се запази достъпа до съдържанието. За удобство при навигирането са използвани бутони (връщане към предишната страница) и  (начална страница).

Био-библиографията има научен характер и е предназначена за историци, изследователи, краеведи, преподаватели, библиотекари, студенти, както и за всички интересуващи се от историята на Бургаския край и от обемното разнообразно творчество на проф. Иван Карайотов, имащо значителен научен принос.

 

Home | За библиографията | Биография | Библиография | Фотогалерия

Актуализация 12/22/11   Най-добър достъп до Био-Библиографията с Internet Explorer, Firefox